Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2016, 135288BeleidsregelsTweede wijziging van de Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 13 september 2016 de tweede wijziging van de “Nadere regels subsidieverstrekking Gemeente Breda 2017” hebben vastgesteld.

 

Inwerkingtreding

Deze wijziging wordt van kracht met ingang van de dag na die van deze bekendmaking.

 

Rechtsmiddelen

Tegen het besluit tot vaststelling van deze wijziging van de nadere regels is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Tweede wijziging van de Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017

 

Artikel I  

Na hoofdstuk 5 wordt een hoofdstuk 5a ingevoegd dat komt te luiden:

 

Hoofdstuk 5a. CultuurBreda

 

Artikel 5a:1 Definities

 • a.

  CultuurBreda: is het on- en offline inspiratieplatform voor cultuur in Breda; culturele instellingen/initiatiefnemers kunnen zich aanmelden via de website www.cultuurbreda.nl en deelnemen aan het online discussieplatform en tijdens de maandelijkse cultuurcafés die op diverse locaties in de stad plaatsvinden. Dit platform is ook gericht op het bespreken (van) en (het) adviseren van het college over verzoeken voor subsidie voor plan en projectontwikkeling en excellente projecten. Dit advies wordt opgesteld door tenminste twee kernleden uit de community CultuurBreda

 • b.

  Planontwikkeling/vorming: het faciliteren van het proces waarbij initiatiefnemers, stakeholder, kansen en risico’s van het plan in beeld brengen en daarmee de basis leggen voor een structureel, realistisch cultureel initiatief in Breda en dat bijdraagt aan (één van) de thema’s van CultuurBreda;

 • c.

  Excellente projecten: zijn projecten die van belang zijn voor de stad en dragen bij op (inter)nationaal niveau aan de culturele uitstraling van Breda en worden met een rijks- of provinciale bijdrage van de provincie Noord-Brabant gehonoreerd; deze projecten hebben aantoonbare artistieke en zakelijke kwaliteit, zakelijke en substantieel publieksbereik; dit blijkt uit de publieksinkomsten.

 • d.

  De thema’s van CultuurBreda zijn:

  • -

   briljantjes: onderscheidende (inter)nationale kwaliteit en kracht van het culturele aanbod;

  • -

   makers: het culturele makers- en productieklimaat van Breda;

  • -

   verbinders: het culturele netwerk en de verbinding naar andere sectoren.

Artikel 5a:2 Vigerend beleidskader

Het beleidskader voor de subsidies uit dit hoofdstuk is de nota Factor C, zoals vastgesteld door de raad op 30 oktober 2008.

Artikel 5a:3 Voor Wie

 • 1.

  Subsidies als bedoeld in dit hoofdstuk zijn bestemd voor alle culturele instellingen/initiatiefnemers gevestigd in Breda.

 • 2.

  Subsidies verstrekt op grond van dit hoofdstuk worden verstrekt om een initiatief éénmalig een impuls te geven.

 • 3.

  Partijen die een beroep doen op subsidie vanuit dit hoofdstuk, dienen hun projecten online vooraf te delen binnen CultuurBreda en van de voortgang van het project.

Artikel 5a:4 Wat

 • 1.

  Een subsidie voor plan en projectontwikkeling is bedoeld voor het stimuleren van ideeën/innovaties tot realistische culturele initiatieven op basis van de thema’s uit CultuurBreda.

 • 2.

  Excellente projecten dragen bij aan landelijk en/of provinciaal onderscheidend aanbod in Breda en zijn gebaseerd op de thema’s uit CultuurBreda. Er is sprake van vernieuwing en innovatie ten opzichte van reeds bestaand aanbod in de stad.

Artikel 5a:5 Criteria

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie voor plan en projectontwikkeling dient de aanvrager te voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   ten minste 50 % van de begroting van het project is afkomstig uit andere inkomstenbronnen;

  • b.

   het project draagt bij aan de planvorming/ontwikkeling binnen de thema’s van CultuurBreda;

  • c.

   de gemeentelijke bijdrage is éénmalig en kan maximaal € 2.500,00 bedragen;

  • d.

   de aanvrager dient samen te werken met partners in Breda;

  • e.

   het evenement/activiteit leidt tot een meerjarenperspectief;

  • f.

   het plan/project behoort tot de reguliere taken/activiteiten van een lokale culturele organisatie;

  • g.

   het plan/project is niet identiek of overlappend met bestaand cultureel aanbod in Breda.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie voor excellente projecten CultuurBreda dient de aanvrager te voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   ten minste 50 % van de begroting van het project is afkomstig uit andere inkomstenbronnen zoals landelijke en/of provinciale cultuurfondsen;

  • b.

   er is sprake van aantoonbare landelijke en/of provinciaal onderscheidende (top)kwaliteit;

  • c.

   de aanvrager dient samen te werken met lokale en/of bovenlokale partijen, zowel financieel als inhoudelijk;

  • d.

   het evenement/activiteit heeft een meerjarenperspectief;

  • e.

   het evenement/activiteit staat los van gelijke of gelijksoortige activiteiten in de culturele hoofdstructuur; c.q. aan het bestaand cultureel aanbod in Breda;

  • f.

   het evenement/activiteit behoort niet tot de reguliere taken/activiteiten van een lokale culturele organisatie.

Artikel 5a:6 Verplichtingen

Het college kan de subsidieontvanger van dit hoofdstuk verplichten de opgedane kennis en ervaringen bij de uitvoering van het project volgens een nader af te spreken methode te delen, zodanig dat deze beschikbaar komt voor andere en vervolginitiatieven binnen CultuurBreda (de zogenaamde “lerende aanpak”).

Artikel 5a:7 Procedure

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie voor plan en projectontwikkeling en excellente projecten kunnen het gehele jaar door worden ingediend, maar moeten minimaal zes weken voor aanvang van de uitvoering van het project worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag moet worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe door het college vastgestelde formulier en dient, onverminderd het bepaalde in de ASV, vergezeld te gaan van een advies van de community CultuurBreda.

 • 3.

  Onder advies van de community CultuurBreda als bedoeld in het tweede lid wordt verstaan een schriftelijk stuk waaruit gemotiveerd blijkt of en in hoeverre het project voldoet aan de gestelde criteria in artikel 5a:5.

 • 4.

  Het college beslist uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag

 • 5.

  het initiatief deelt de opgedane kennis en ervaringen volgens een nader af te spreken methode, zodanig dat deze beschikbaar komen voor andere en vervolginitiatieven binnen CultuurBreda. (‘lerende aanpak’).

Artikel 5a:8 overgangsbepalingen

In afwijking van artikel 10:2 lid 3 van de nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017 geldt dit hoofdstuk tevens voor verzoeken om subsidie gedaan in 2016 en waarvan plan/ project betrekking heeft op 2016.

 

Artikel II  

Dit besluit kan worden aangehaald als de tweede wijziging van de Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Breda 2017 en treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Breda, 13 september 2016

,burgemeester

,secretaris