Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2016, 13392Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Crailo Oefencentrum Veiligheidsregio

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Laren bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Crailo Oefencentrum Veiligheidsregio (NL.IMRO.0417.BPVHR-On01) ’ en de hierbij behorende stukken voor een ieder ter visie worden gelegd. Omdat het gebied ook in de gemeente Hilversum ligt, is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld in samenwerking met de gemeente Hilversum.

 

Het plan

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een oefencentrum voor hulpverleningsdiensten (brandbestrijding, reddingstechnieken en het handhaven van de openbare orde) met daarbij behorende voorzieningen zoals opstallen, parkeerplaatsen en oefenobjecten.

 

Begrenzing

Het plangebied, het voormalige AZC terrein, wordt aan de noordzijde begrensd door de Amersfoortsestraatweg/Rijksweg West, aan de oostzijde door het natuurgebied Bussummer- en Westerheide, aan de zuidzijde door het zuidelijk deel van het voormalige AZC en aan de westzijde door de Nieuwe Crailoseweg. Het plangebied ligt op het grondgebied van twee gemeenten. Het westelijk deel betreft het grondgebied van de gemeente Hilversum. Het oostelijk deel behoort tot de gemeente Laren.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken liggen van vrijdag 5 februari 2016 tot en met donderdag 17 maart 2016 ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. De balie is alleen op afspraak geopend. Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Zienswijze

Gedurende de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan gemeenteraad van Laren, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Voor het inwinnen van informatie en het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de heer H. de Jong van de BEL Combinatie, telefoon 14 035.

 

Laren, 5 februari 2016