Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2016, 132609Beschikkingen | afhandelingKennisgeving in het kader van de uitvoering van het project 3e kolk Prinses Beatrixsluis

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat de volgende ontwerpbesluiten zijn genomen.

Welk e ontwerpbe sluit en zijn g enomen en lig gen ter inzage?

Voor de uitvoering van het tracébesluit “3e kolk Prinses Beatrixsluis” zijn onderstaande ontwerpbesluiten genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een drietal aanvragen van Sas van Vreeswijk v.o.f. om omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, lid 1, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk v.o.f. de wijziging van de hoofdvaarweg het Lekkanaal tussen de Lek en de Schalkwijkse Wetering. De bestaande hoofdvaarweg wordt gewijzigd door middel van de aanleg van een 3e kluiskolk en verplaatsing van de primaire waterkering en de Liniedijk. De grondslag voor deze werkzaamheden is het tracébesluit “3e kolk Prinses Beatrixsluis”. Het tracébesluit is op 11 maart 2015 onherroepelijk geworden.

  • 1.

    Het ontwerpbesluit (kenmerk 587166) voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is op 20 september 2016 afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein en heeft betrekking op het opnemen en verplaatsen van de inundatiesluis Schalkwijkse Wetering op het perceel kadastraal bekend gemeente Vreeswijk (VWK00), sectie C, nummers 1080, 1364 en 1598.

  • 2.

    Het ontwerpbesluit (kenmerk 584025) voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is op 20 september 2016 afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein en heeft betrekking op het opnemen en verplaatsen van Kazemat Vreeswijk Oost op het perceel kadastraal bekend gemeente Vreeswijk (VWK00), sectie C, nummers 1216 en 1221.

  • 3.

    het ontwerpbesluit (kenmerk 586706) voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is op 20 september 2016 afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein en heeft betrekking op het opnemen en verplaatsen van Kazemat Schalkwijkse Wetering op het perceel kadastraal bekend gemeente Vreeswijk (VWK00), sectie C, nummers 1353, 1354 en 1119.

een en ander in verband met het project 3e Kolk Beatrixsluis/verbreding Lekkanaal.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 september 2016 tot en met 9 november 2016 ter inzage bij de gemeente Nieuwegein, Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 29 september 2016 tot en met 9 november 2016 kan een ieder tegen de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, t.a.v. de heer T.J. Baars, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Voor het mondeling naar voren van zienswijzen kan contact opgenomen worden met de heer M. Broersma, telefoonnummer 030-607 14 17.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen een ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op een ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

M eer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot de heer M. Broersma (telefoon 030-607 14 17).

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze,

het hoofd van de afdeling BJV-Projectadvisering

bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat

mw. mr. A.K. van de Ven