Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2016, 130561Beschikkingen | afhandelingBeschikking omgevingsvergunning reguliere procedure, Celciusbaan 3 te Nieuwegein

Datum verzending: 26-09-2016

Omschrijving: vloer onder leidinggoot en vulpunt als vloeistofkerend beschouwen en wijzigen inspectiebeleid opslagtanks

Kenmerk: 592432

Wilt u bezwaar indienen?

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u hiertegen in bezwaar gaan. U kunt een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaar moet u indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag nadat de gemeente het besluit aan de aanvrager heeft verzonden (de ‘datum verzending’ staat hierboven vermeld). Om bezwaar of beroep in te stellen moet u belanghebbende zijn bij het betreffende besluit. Uw bezwaarschrift bevat in ieder geval: uw naam en adres, de datum, de reden waarom u bezwaar indient en uw handtekening. Geef verder duidelijk aan om welk besluit het gaat, bijvoorbeeld door de omschrijving en het kenmerk te vermelden.

Voorlopige voorziening

Wilt u de inwerkingtreding van de vergunning tijdelijk uitstellen? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar instelt. U doet dit verzoek bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kosten

Aan het instellen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Aan het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden. De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland tel: 030-2233010 of www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/) kan u hierover informeren.