Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2016, 127862BeleidsregelsBeleidsregels ontheffing gebruik parkeerschijf in parkeerschijfzone(s) Joure/Lemmer

 

Kenmerk: 194033482

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

gelet op

 

hetgeen ten aanzien van verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is bepaald, alsmede op de bepalingen ter zake van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat

 

• binnen De Fryske Marren in het centrum van Joure en Lemmer parkeerschijfzones zijn ingesteld;

• het doel van parkeerschijfzones is de doorstroming op de parkeerplaatsen te bevorderen, zodat winkels en voorzieningen in het centrum van Joure en Lemmer goed bereikbaar zijn;

• met de parkeerschijfzones beoogd wordt effectief om te gaan met de relatief schaarse parkeerruimte;

• in bepaalde gevallen ontheffing van het gebruik van de parkeerschijf in de parkeerschijfzone gewenst is;

• het college van burgemeester en wethouders bevoegd is deze ontheffing te verlenen op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

• dat het gewenst is terughoudend om te gaan met deze bevoegdheid omdat anders de effectiviteit van de parkeerschijfzone wordt aangetast;

• dat daartoe beleidsregels kunnen worden vastgesteld;

• dat het verschil in parkeerdruk tussen de onderhavige gebieden aanleiding geeft om voor die gebieden verschillende beleidsregels te hanteren.

 

Besluit

 

De navolgende beleidsregels vast te stellen voor de beoordeling van aanvragen om ontheffing van het gebruik van de parkeerschijf in de parkeerschijfzones Joure en Lemmer.

 

 

Artikel 1 – Parkeerschijfzones De Fryske Marren algemeen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   het RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • b.

   ontheffing: een besluit van burgemeester en wethouders, waarbij ontheffing wordt verleend van het gebruik van de parkeerschijf in de parkeerschijfzone Joure/Lemmer;

  • c.

   ontheffinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

  • d.

   bewoner: de natuurlijke persoon die op een adres woont blijkend uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Een aanvraag voor een ontheffing moet worden ingediend via een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 3.

  De ontheffing geldt uitsluitend voor het niet gebruiken van de parkeerschijf voor de in ontheffing benoemde locatie.

 • 4.

  Voor bewoners geldt dat de ontheffing op naam, adres en op kenteken wordt gezet.

 • 5.

  Voor ondernemingen/instellingen geldt dat de ontheffing op bedrijfsnaam en adres en/of op naam en kenteken van de eigenaar van het voertuig wordt gezet.

 • 6.

  Een ontheffing kan worden ingetrokken, indien:

  • a.

   voor het verkrijgen van de ontheffing onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   na het verlenen van de ontheffing verandering optreedt in de omstandigheden of inzichten, waardoor de ontheffing niet meer het doel dient waarvoor zij oorspronkelijk is afgegeven;

  • c.

   aan de ontheffing verboden voorschriften, regels of beperkingen niet worden of zijn nagekomen;

  • d.

   de ontheffinghouder niet meer voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een ontheffing;

  • e.

   de ontheffinghouder zelf verzoekt om intrekking van de ontheffing;

  • f.

   sprake is van misbruik van de ontheffing.

 • 7.

  In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, kunnen burgemeester en wethouders – met een beroep op deze hardheidsclausule – ontheffing verlenen.

 

Artikel 2 – Parkeerschijfzone parkeerterrein Kerkstraat Joure

 • 1.

  Onder het parkeerterrein Kerkstraat wordt verstaan: het parkeerterrein gelegen achter supermarkt Albert Heijn inclusief de stegen vanaf de Midstraat tot Kerkstraat.

 • 2.

  Aan een bewoner, onderneming/instelling van de omgeving parkeerterrein Kerkstraat kunnen burgemeester en wethouders ontheffingen verlenen indien het betreffende adres/perceel direct is ontsloten op het parkeerterrein Kerkstraat, zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 3 – Parkeerschijfzone parkeerterrein Mounekamp en gedeelte E.A. Borgerstraat Joure

 • 1.

  Onder het parkeerterrein Mounekamp wordt verstaan: het binnenterrein gelegen achter het appartementencomplex de Haskerstins aan de Mounekamp te Joure.

 • 2.

  Onder het gedeelte E.A. Borgerstraat wordt verstaan: het gedeelte gelegen tussen de Geert Knolweg en Mounekamp.

 • 3.

  Aan een bewoner van de omgeving Mounekamp en gedeelte E.A. Borgerstraat kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing verlenen indien het perceel van betreffende bewoner valt onder E.A. Borgerstraat nummer 1-01 t/m 1-08 en nummer 1-10 t/m 1-17, Mounekamp nummer 6 t/m 70, Houtmolenstraat nummer 8 en 10 en E.A. Borgerstraat nummer 6 en 8, met een maximum van één ontheffing per perceel. In totaal komen maximaal 39 bewoners in aanmerking voor een ontheffing.

 • 4.

  Aan een ondernemer/instelling van de omgeving Mounekamp en gedeelte E.A. Borgerstraat kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing verlenen indien het adres/perceel van betreffende ondernemer/instelling valt onder De Merk nummer 11 t/m 15, De Merk nummer 29 en 31, E.A. Borgerstraat nummer 1-19, E.A. Borgerstraat nummer 3 t/m 7 en de commerciële ruimte boven E.A. Borgerstraat nummer 1-19, met een maximum van één ontheffing per onderneming/instelling.

 

Artikel 4 – Overige parkeerschijfzones Joure

Voor alle overige parkeerschijfzones in Joure geldt dat geen ontheffingen worden verleend.

 

Artikel 5 – Parkeerschijfzone Lemmer

 • 1.

  Aan een bewoner van een woonadres direct gelegen aan een straat met parkeerplaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing voor het gebruik van de parkeerschijf in de parkeerschijfzone verlenen;

 • 2.

  Er wordt maximaal één ontheffing per woonadres verleend;

 • 3.

  Een ontheffing wordt niet verleend aan bewoners van de Langestreek die al een ontheffing hebben voor het parkeerverbod zoals dat geldt in de Tuinstraat en Pottebakkerssteeg;

 • 4.

  Geen ontheffing wordt verleend aan bewoners van de Stationsweg, Tramhaven of de Vuurtorenweg.

   

Joure, 5 september 2016

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

de secretaris, de burgemeester,

L. Maarleveld. F. Veenstra.