Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2016, 126154BeleidsregelsBeleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II gemeente Utrecht

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

Besluit vast te stellen de BELEIDSREGEL ZONNEBOILERS UTRECHTSE ENERGIE II gemeente Utrecht

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  monument: een onroerende zaak die is opgenomen in het monumentenregister zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988, dan wel een onroerende zaak die is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in de vigerende monumentenverordening;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

 • c.

  zonneboiler: technische apparatuur om zonthermische warmte in te zetten voor het verwarmen van tapwater en/of ruimteverwarming.

 • d.

  Zonnecollector: technische apparatuur om de warmte van de zon op te vangen (grootte tussen 2 en 4 m2).

 • e.

  warmwaterboiler: opslagvat voor warmwater

 • f.

  zonthermisch systeem: technische apparatuur waarmee zonnewarmte wordt gebruikt voor het verwarmen van (tap)water bestaande uit zonnecollectoren en een zonneboiler.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

Doel van deze beleidsregel is het stimuleren van de aanschaf en plaatsing van zonneboilers in de gemeente Utrecht om daarmee de CO2 -uitstoot in de stad te verminderen.

Hoofdstuk 2 Subsidie

Artikel 3 aanvrager subsidie

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt aan natuurlijke personen en Verenigingen van Eigenaren (VvE's).

 • 2.

  De aanvrager dient eigenaar of huurder te zijn van een woning in de gemeente Utrecht.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast via de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

1.De subsidie kan worden aangevraagd voor aanschaf en plaatsing van een zonneboiler of zonnecollectoren (indien VvE) op woningen in de gemeente Utrecht.

Artikel 6 Voorwaarden/criteria subsidieaanvraag

1.Voor het aanvragen van de subsidie moet het digitale aanvraagformulier worden gebruikt in het digitale loket van de gemeente Utrecht op www.utrecht.nl.

Bij het digitale aanvraagformulier dienen de volgende bijlagen te worden gevoegd:

 • -

  een factuur van plaatsing van het zonneboilersysteem met daarop de adresgegevens van de woning waarin een zonneboilersysteem is geplaatst

 • -

  foto’s van het geïnstalleerde zonneboilersysteem

 • -

  en indien de aanvrager geen eigenaar is van het pand of object, een akkoordverklaring van de eigenaar van het gebouw of object voor plaatsing van het zonneboilersysteem.

  • 2.

   De subsidie wordt na plaatsing van het zonneboilersysteem aangevraagd en geldt direct als vaststellingsaanvraag voor de subsidie.

  • 3.

   Het college heeft niet eerder een subsidie of bijdrage voor de zonneboilers of –collectoren verleend.

  • 4.

   De aanvraag voor de subsidie is uiterlijk binnen drie maanden na plaatsing van het zonneboilersysteem gedaan.

  • 5.

   De datum op de factuur van de installatie is leidend voor de beoordeling van de aanvraag.

  • 6.

   Volledige subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en behandeld.

  • 7.

   Binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag wordt de definitieve vaststellingsbeschikking gestuurd en wordt de subsidie, indien deze is toegekend, uitgekeerd.

Artikel 7 Hoogte subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt €200,- per huisadres in Utrecht.

 • 2.

  Indien een Vereniging van Eigenaren subsidie aanvraagt, bedraagt de hoogte van de subsidie €200, - per zonnecollectorsysteem.

Artikel 8 Evaluatie

Deze beleidsregel maakt onderdeel uit van de energieagenda’s 2016-2020 als onderdeel van de uitvoering. De energieagenda’s richten zich op het met 30% reduceren van de CO2 -uitstoot in de stad in 2020. Als onderdeel van de voortgangsrapportages en programmaverantwoording wordt deze

beleidsregel jaarlijks geëvalueerd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II treedt bij bekendmaking in werking.

De Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie! komt bij bekendmaking van dit besluit te vervallen.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Zonneboilers Utrechtse Energie II gemeente Utrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Utrecht, gehouden op 29 augustus 2016.

De secretaris, De burgemeester,