Nadere regels publiciteitsborden ten behoeve van kortdurende activiteiten

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren heeft op 5 september 2016 de gewijzigde Nadere regels publiciteitsborden ten behoeve van kortdurende activiteiten vastgesteld. Deze nadere regels vervangen de op 5 januari 2016 vastgestelde Nadere regels, welke op 20 januari 2016 bekend zijn gemaakt. Bij de nadere regels hoort een overzicht met de locaties van de publiciteitsborden. Deze kunt u vinden op onze website. De vastgestelde nadere regels treft u hieronder aan.

 

Nadere regels publiciteitsborden ten behoeve van kortdurende activiteiten

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren,

 

overwegende dat het wenselijk is regels op te stellen voor publiciteitsborden ten behoeve van kortdurende activiteiten;

 

gelet op het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening De Fryske Marren (hierna: APV) en de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);

 

besluiten:

 

vast te stellen de “Nadere regels publiciteitsborden ten behoeve van kortdurende activiteiten”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  tijdelijke publiciteitsbord: borden in welke vorm dan ook, die het doel of het kennelijke doel hebben het aankondigen van kortdurende activiteiten met uitzondering van verkiezingsborden.

 • b.

  “vaste opstelling”: informatieborden voor dorpsactiviteiten die het gehele jaar door blijven staan en waarop wisselende dorpsactiviteiten kunnen worden geplaatst.

 • c.

  Activiteit: evenementen, open dagen, live-optredens in horecagelegenheden of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten.

 • d.

  Kortdurende activiteiten: activiteiten van bijzondere aard die kortdurend, maximaal 7 dagen achtereen plaatsvinden.

 

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Het is toegestaan zonder vergunning een tijdelijke publiciteitsbord te plaatsen, indien wordt voldaan aan alle hierna genoemde voorwaarden.

  • a.

   Het gaat om een tijdelijk publiciteitsbord dat valt onder de begripsomschrijving zoals hierboven benoemd van kortdurende activiteiten die binnen de gemeente De Fryske Marren plaatsvinden.

  • b.

   Tijdelijke publiciteitsborden mogen uitsluitend worden geplaatst op de daartoe aangewezen plaatsen, zoals getoond op de aangehechte kaarten.

  • c.

   Het bord dient minimaal 0,50 meter vanaf de rand van de weg te worden geplaatst.

  • d.

   Aankondigingsborden mogen niet dieper dan 45 cm in de grond worden geslagen.

  • e.

   Indien de aangewezen plaats zich bevindt bij een kombord, dient de tijdelijke publiciteitsbord minimaal 4 meter van het kombord te worden geplaatst.

  • f.

   Per locatie is slechts één bord per evenement toegestaan.

  • g.

   De aankondigingsborden (totale constructie), mogen maximaal 1 meter breed bij 1,50 meter hoog zijn.

  • h.

   De afstand tussen de grond en het bord mag maximaal 1 meter zijn.

  • i.

   Het bord mag niet aan aanwezige constructies worden bevestigd maar dient op een zelfstandige constructie te worden aangebracht. Sandwich-, driehoeksborden, (mobiele) constructies (zoals bijvoorbeeld auto’s en aanhangwagens) van enige omvang zijn van dit beleid uitgesloten.

  • j.

   De borden mogen voor maximaal 25% zijn bedekt met reclameboodschappen.

  • k.

   Een bord of een constructie mag maximaal zes weken achter elkaar blijven staan, met dien verstande dat het bord maximaal één week na het evenement verwijderd dient te zijn. Uitzondering hierop zijn de aankondigingsborden voor “eigen” dorpsevenementen in Bantega en Oudemirdum.

  • l.

   De borden moeten deugdelijk worden bevestigd en geplaatst en mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.

  • m.

   De geplaatste tijdelijke publiciteitsborden dienen te allen tijde een verzorgde aanblik te leveren en in deugdelijke staat van onderhoud te verkeren.

 • 2.

  Per aangewezen locatie en met toestemming van de gemeente is het mogelijk om een zogenaamde “vaste opstelling” te plaatsen voor dorpsactiviteiten;Deze “vaste opstelling” mag maximaal 1.80 hoog bij 1.20 breed.

 • 3.

  Het bevoegd gezag houdt zich het recht voor om de tijdelijke publiciteitsborden te verwijderen c.q. te verplaatsen.

 • 4.

  Aanvragen voor andere locaties dan wel andere vormen van publiciteit, zoals spandoeken en ander soortige vormen, worden afgewezen, omdat er ruim verspreid door de gemeente voldoende plaatsen aanwezig zijn en een eenduidige vorm en afmeting niet leidt tot aantasting van het uiterlijk aanzien. Tenzij hiervoor in de APV uitzonderingen genoemd zijn.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

De gemeente De Fryske Marren kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het plaatsen of geplaatst houden, dan wel verwijderen van de tijdelijke publiciteitsborden. Elke schade die voortvloeit uit het plaatsen of geplaatst houden, dan wel verwijderen van de tijdelijke publiciteitsborden komt ten laste van de rechthebbende van de borden.

 

Artikel 4. Overgangstermijn

Voor de voorwaarde genoemd in artikel 2, lid 1, sub f geldt een overgangstermijn van maximaal één jaar waarin toestemming kan worden gevraagd voor het plaatsen van grotere borden. Een toestemming kan alleen worden verleend op de aangewezen plaatsen als kan worden aangetoond dat in het verleden gebruik is gemaakt van het tijdelijke publiciteitsbord met een afwijkende omvang.

 

Artikel 5. Handhaving

 • 1.

  Tijdelijke publiciteitsborden die niet overeenkomstig deze regels worden geplaatst, worden direct verwijderd.

 • 2.

  Tijdelijke publiciteitsborden die buiten de aangewezen plaatsen op gemeentegrond worden geplaatst, worden direct verwijderd.

 • 3.

  Verwijderde borden worden maximaal dertien weken opgeslagen.

 • 4.

  De rechthebbende van (het) verwijderde tijdelijke publiciteitsbord(en) kan tegen betaling van de onkosten de/het bord(en) ophalen.

 • 5.

  Tegen tijdelijke publiciteitsborden die op particulier terrein staan, wordt handhavend opgetreden.

 

Artikel 5a. Hardheidsclausule

In bijzondere omstandigheden kan het bevoegd bestuursorgaan gemotiveerd van deze nadere regels afwijken, indien toepassing ervan niet in verhouding staat tot de met deze regels te dienen doelen.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding beleid

De Nadere regels publiciteitsborden ten behoeve van kortdurende activiteiten treedt in werking de dag na publicatie.

 

 

Vastgesteld op d.d.: 5 september 2016.

Naar boven