Gemeenteblad van Haarlem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemGemeenteblad 2016, 118276Beschikkingen | afhandelingHaarlem, verleende omgevingsvergunning Delftplein

2016-052229, realiseren 160 tijdelijke wooneenheden t.b.v . sociale huurwoningen en 4 cultureel maatschappelijke ruimtes, verzonden 26 augustus 2016

Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend.

Bezwaarmogelijkheid

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem kan op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het bezwaar schorst namelijk niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.