Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 11757Overige besluiten van algemene strekkingInstemmen met de realisatie van een ondergrondse fietsparkeergarage en inrichting van bovengelegen maaiveld op de locatie Vijfhoek nabij station Amsterdam Zuid (2016, nr. 1/4)

 

Nummer 1/4

Publicatiedatum 22 januari 2016

Agendapunt 7

Datum besluit B&W 24 november 2015

Onderwerp

Instemmen met de realisatie van een ondergrondse fietsparkeergarage en inrichting van bovengelegen maaiveld op de locatie Vijfhoek nabij station Amsterdam Zuid

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 24 november 2015 (Gemeenteblad afd, 1, nr. 4);

Gelet op artikel 169 en artikel 189 van de Gemeentewet,

Besluit:

in te stemmen met:

 • 1.

  de realisatie van een ondergrondse fietsparkeergarage met een capaciteit van 3.500 stallingsplaatsen, inclusief de inrichting van het bovengelegen maaiveld, gelegen aan de noordzijde van het grootstedelijke gebied Zuidas, op locatie Vijfhoek ten noorden van station Amsterdam Zuid;

  • a.

   Aanleiding voor de fietsparkeergarage is de verhoging van de fietsparkeerprognose voor station Amsterdam Zuid;

  • b.

   Samenhangende kans betreft de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte;

  • c.

   De scope van het project betreft de realisatie van een fietsparkeergarage en bovengelegen maaiveld;

  • d.

   Omgevingspartijen (bewonersvereniging en bedrijven) en overige stakeholders (ProRail, Stadsregio Amsterdam, Stadsdeel Zuid en Projectorganisatie Zuidasdok) zijn allen voorstander van het project;

  • e.

   Juridisch planologisch wordt het project mogelijk gemaakt middels een omgevingsvergunning.

 • 2.

  het verstrekken van een krediet van € 14.950.000,--

 • 3.

  de dekking van het krediet bestaande uit:

  • -

   ProRail: € 5.250.000,--

  • -

   Stadsregio Amsterdam: € 3.225.000,--

  • -

   Projectorganisatie Zuidasdok: € 3.040.000,--

  • -

   Subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: € 210.000,--

  • -

   Gemeente Amsterdam: € 3.225.000,-- waarvan:

o € 1.725.000,-- vanuit Grondexploitatie Zuidas:

o € 1.500.000,-- vanuit het Centraal Mobiliteitsfonds onder voorbehoud van instemmen gemeenteraad met Voorjaarsnota 2016 waarvan dit onderdeel is.

 • 4.

  het inpassen van de maximaal benodigde gemeentelijke bijdragen van eenmalig € 250.000 in 2018 en een structurele reservering van € 350.000 à € 400.000 per jaar vanaf 2019 voor beheer, onderhoud en exploitatie van de fietsparkeergarage Vijfhoek, in de gemeentelijke begrotingsvoorstellen;

 • 5.

  de geheimhouding op de ter inzage gelegde investering kostenraming te bekrachtigen.

Kennis te nemen van:

 • 6.

  het overleg tussen Nederlandse Spoorwegen, ProRail, Stadsregio Amsterdam (SRA) en gemeente Amsterdam om tot afspraken te komen voor de dekking van de exploitatie-, beheer- en onderhoudskosten van de stallingen bij treinstations in Amsterdam. De insteek van Amsterdam is om te komen tot een gelijke verdeling tussen de spoorse partijen, SRA en gemeente. Dit kan leiden tot een verlaging van de bijdrage van de gemeente Amsterdam zoals opgenomen in beslispunt 4;

 • 7.

  het samenvoegen van de stadsdeelparkeerfondsen en het Centraal Mobiliteitsfonds in 2016, waarbij de insteek is om bij de eerste bestedingswijziging een voorstel te doen voor de dekking van exploitatie-, beheer- en onderhoudskosten van fietsenstallingen.

 • 8.

  het aanhouden van de gunning van de werkzaamheden tot de volledige dekking van de investeringskosten is vastgesteld;

 • 9.

  het beleggen van het risicodragend opdrachtgeverschap (Zuidas) en eigenaarschap (V&OR) van de fietsparkeergarage bij de gemeente Amsterdam, waarbij de directeur van de RvE Zuidas wordt benoemd als kredietbeheerder;

 • 10.

  de start van de voorselectieprocedure voor marktpartijen ten behoeve van de Design & Construct aanbestedingsprocedure.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 20 januari 2016.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe