Gemeente Raalte Aanwijzen bebouwde kom Boswet en wijzigen Algemene plaatselijke verordening

De raad van de gemeente Raalte,

Gelet op artikel 1 lid 5 van de Boswet

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2015

Besluit:

 • 1.

  De grens bebouwde kom als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Boswet vast te stellen zoals aangegeven op de kaarten in de bijlagen bij het raadsvoorstel.

 • 2.

  Vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Raalte:

 

Artikel I wijziging Verordening

De Algemene plaatselijke verordening wordt als volgt gewijzigd:

Huidig artikel

Nieuw artikel

Artikel 4.10 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

Sub a. tot en met f. blijven ongewijzigd

Artikel 4.10 begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

Sub a. tot en met f. blijven ongewijzigd.

 • g.

  Bebouwde kom Boswet: het gebied binnen de grenzen als vastgesteld op grond van artikel 1 lid 5 van de Boswet.

Artikel 4.11 Kapverbod

Lid 3 onder d. luidt als volgt:

 • d.

  houtopstand die aantoonbaar op bedrijfseconomische wijze wordt geëxploiteerd als bedoeld in artikel 15 lid 2 en 3 van de Boswet.

Artikel 4.11 Kapverbod

Lid 3 onder d. luidt na wijziging als volgt:

 • d.

  houtopstand als bedoeld in artikel 15 lid 2 en 3 van de Boswet.

Artikel II Inwerkingtreding Verordening

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgend op de datum waarop deze is bekendgemaakt.

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 januari 2016

de griffier

Jan Bouke Zijlstra

de voorzitter

Martijn Dadema

Bijlage

Naar boven