Wijziging Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Heemstede, elk voor zover hun bevoegdheid strekt;

gelezen het voorstel van het college van 12 januari 2016;

gelet op artikel 2:6, artikel 2:18, eerste lid, aanhef, en onder a en artikel 5:33, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

besluiten vast te stellen:

Wijziging Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening

Artikel 1
 • -

  De titel is gewijzigd in “Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2016”;

 • -

  De aanhef is toegevoegd;

 • -

  Artikel 1 Verspreiding van drukwerk is vervallen;

 • -

  Artikel 3 Rookverbod bossen e.d. is vervallen;

 • -

  Als gevolg van het vervallen van artikel 1 en 3 zijn alle volgende artikelen hernummerd;

 • -

  De titel van artikel 9 “Caravans e.d.” is vervangen door “Kampeermiddelen e.d.”;

 • -

  De titel van artikel 12 “Natuurgebieden” is vervangen door “Natuurgebieden, parken, plantsoenen e.d.”. In de aanhef van artikel 12 is “tweede lid” vervangen door “derde lid”;

 • -

  In artikel 13 “Inwerkingtreding” is “Aanwijzingsbesluit” vervangen door “besluit” en “4 juli 2015” vervangen door “1 januari 2016”;

 • -

  In artikel 14 “Citeertitel” is een “:” toegevoegd na “als” en de citeertitel is gewijzigd in “Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2016”.

   

Vastgesteld door het college en de burgemeester, elk voor zover hun bevoegdheid strekt, op 26 januari 2016.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

 • -

  naam en adres indiener;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • -

  de gronden waarop het bezwaar rust.

Naar boven