Gemeenteblad van Maassluis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaassluisGemeenteblad 2016, 114511Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, Wijzigen bestemming van wonen in garagebedrijf met een instandhoudingstermijn van 2 jaar, Noorddijk 55, 3142 EB, Maassluis

Locatie Noorddijk 55 3142EB

(Bouw)plan Wijzigen bestemming van wonen in garagebedrijf met een instandhoudingstermijn van 2 jaar

Datum verleend 16-08-2016

Soort vergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.