Gemeenteblad van Schagen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenGemeenteblad 2016, 110346Beschikkingen | afhandelingSchagen-kennisgeving besluit maatwerk afvalwater

Burgemeester en wethouders van Schagen maken, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer, bekend dat zij op 22 juli 2016 hebben besloten maatwerk te stellen ten aanzien van het bedrijf Domino’s Pizza, Nieuwstraat 1 a te Schagen.

Het betreft maatwerk met betrekking tot het aspect afvalwater.

(datum van verzending 22 juli 2016).

Rechtsbescherming

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken door binnen zes weken na verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift bij de gemeente Schagen in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:

 • -

  naam en adres indiener;

 • -

  dagtekening;

 • -

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • -

  de grond van bezwaar.

De beschikking treedt een dag na de verzenddatum in werking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Door u kan, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt uw verzoek ook digitaal indienen via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Informatie/Besluit inzien

Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300.