Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp gemeente Haarlem 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

 

gelet op de Jeugdwet en de daarbij behorende Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem,

besluiten:

 • I.

  Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2016, luidende als volgt:

 • II.

  In te trekken het uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Gemeente Haarlem 2015 met ingang van 1 juli 2016.

Algemene bepalingen

Voor de begripsbepalingen wordt verwezen naar de Jeugdwet en de Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2015.

 

Hoofdstuk 1  

Artikel 1. Ondersteuningsvormen PGB

Specialistische jeugdhulp in de vorm van een PGB kan worden ingezet voor de volgende vier hoofdvormen van ondersteuning:

 • Persoonlijke Verzorging

  Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

 • Begeleiding

  Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

 • Hulpverlening

  Ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptie gerelateerde problemen.

 • Behandelen

  Behandelen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptie gerelateerde problemen.

Hierna te noemen verzorging, begeleiding, hulpverlening en behandeling.

Artikel 2. Voorwaarden aan aanvrager om een PGB toegekend te kunnen krijgen

Het college verstrekt een PGB ten behoeve van jeugdhulp indien naar het oordeel van het college aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • 1.

  De aanvrager geeft gemotiveerd aan waarom hij de nodige ondersteuning met een PGB wil inkopen en waarom hij de individuele voorziening die wordt geleverd door een aanbieder, niet passend acht.

 • 2.

  De aanvrager of diens vertegenwoordiger geeft blijk voldoende in staat te zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen en kan op verantwoorde wijze de verplichtingen die voortvloeien uit het PGB uit te voeren.

 • 3.

  De aanvrager geeft concreet inzicht in de wijze waarop de gestelde doelen gerealiseerd worden.

 • 4.

  De door de aanvrager te betrekken jeugdhulp voldoet aan de kwaliteitseisen voor jeugdhulp (zie artikel 3).

 • 5.

  De aanvrager besteedt het PGB niet bij een zorgverlener die tevens optreedt als vertegenwoordiger van de aanvrager, tenzij uit het plan blijkt dat de belangen van de aanvrager voldoende gewaarborgd zijn.

 • 6.

  Ten behoeve van de punten 1 tot en met 4 stelt de aanvrager in overleg met het CJG een PGB-plan op.

Artikel 3. Kwaliteitseisen PGB voor jeugdhulpaanbieders

De kwaliteitseisen jeugdhulp zoals geformuleerd in de Jeugdwet zijn van toepassing op de hulp die wordt betrokken middels een PGB. Een PGB kan naar het oordeel van het college worden verstrekt indien:

 • 1.

  De aanvrager aantoont, danwel verklaart dat de hulp op verantwoorde wijze wordt uitgevoerd, dat willen zeggen dat de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht dient te zijn (artikel 4.1.1 jeugdwet).

 • 2.

  De aanvrager erop toeziet dat de beoogde professional voldoet aan de norm voor verantwoorde werktoedeling (artikel 4.1.2. jeugdwet).

  • °

   De aanvrager betrekt een bij het SKJ of BIG geregistreerde professional (master of postmaster niveau) als er sprake is van behandeling.

  • °

   De aanvrager kan (indien er sprake is van hulpverlening, begeleiding, persoonlijke verzorging) een vakbekwame, niet-geregistreerde professional betrekken als naar het oordeel van het college er sprake is van een voorspelbare, stabiele en veilige situatie bij de aanvrager of de hulpverlener uitvoerende en praktische taken verricht.

  • °

   Behandeling vindt plaats onder het toezicht van een hoofdbehandelaar.

 • 3.

  De aanvrager op verzoek van het college een recente verklaring omtrent gedrag van de hulpverlener overhandigt (niet ouder dan 3 maanden).

 • 4.

  Uit het PGB plan blijkt hoe de kwaliteit en de doelmatigheid van de hulpverlening wordt bewaakt, beheerst en bijgesteld.

 • 5.

  De aanvrager draagt zorg voor een verklaring van de hulpverlener dat de meldcode wordt gehanteerd en dat een vertrouwenspersoon in staat wordt gesteld zijn werk uit te voeren.

Artikel 4. Kwaliteitseisen aan informele zorgverleners

De inzet van informele zorgverleners (het sociaal netwerk) wordt vergoed, mits deze naar het oordeel van het college voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1.

  De inzet van de zorgverlener draagt bij aan het bewaren van balans tussen draagkracht en draaglast in een gezin.

 • 2.

  De zorgverlener dreigt niet overbelast te raken door het verlenen van zorg.

Artikel 5. Het PGB-plan

Voor de inzet van jeugdhulp moet een plan opgesteld worden. Een plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1.

  De wijze waarop de met een PGB in te kopen ondersteuning bijdraagt aan het verminderen, opheffen, stabiliseren danwel behandelen van de problematiek, voorziet in bevorderen van maatschappelijke participatie of verzorging.

 • 2.

  De wijze waarop het sociaal netwerk, algemene voorzieningen en/of andere voorliggende voorzieningen worden betrokken bij de ondersteuning.

 • 3.

  Argumenten om te kiezen voor een geregistreerde, danwel niet-geregistreerde, maar wel vakbekwame professional. Of de ondersteuning voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven bij artikel 3.2.

 • 4.

  De concrete aard, omvang en duur van de ondersteuning.

 • 5.

  Een begroting van de ondersteuning.

Artikel 6. Hoogte van het PGB

 • 1.

  De hoogte van een PGB ten behoeve van individuele voorzieningen (persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, groepsbegeleiding, hulpverlening individueel, hulpverlening groep, individuele behandeling, verblijf en kortdurend verblijf) wordt door het college vastgesteld aan de hand van:

  • De aard van de problematiek en de meest passende hulpvorm, en

  • Het aantal geïndiceerde uren, naar boven afgerond op een kwart uur, en

  • Tarieven zoals onderstaand is weergegeven. Deze tarieven zijn gebaseerd op de zorg in natura tarieven, de richtlijn hierbij is dat de vergoeding ten hoogste gelijk is aan het gemiddelde tarief van vergelijkbare zorg in natura, dan wel het lagere bedrag dat de budgethouder is overeengekomen met de zorgverlener. De budgethouder vergoedt hiervan alle kosten die de zorgverlener op basis van de overeenkomst declareert (inclusief feestdagen uitkering, vakantiedagen, etc.).

   Persoonlijke verzorging

   Persoonlijke verzorging jeugdige

   27,50 per uur

   Begeleiding

   Begeleiding jeugd individueel in kader van maatschappelijke participatie

   36,50 per uur

    

   Groepsgerichte begeleiding in kader van maatschappelijke participatie

   45,00 per dagdeel

   Hulpverlening

   Hulpverlening individueel in het kader van verminderen of hanteerbaar maken van problematiek

   55,75 per uur

    

   Hulpverlening groep in het kader van verminderen of hanteerbaar maken van problematiek

   63,75 per dagdeel

   Behandeling

   Behandeling individueel (master- en postmaster niveau)

   82,50 per uur

   Kortdurend Verblijf

    

   102,– per etmaal/4,25 per uur

   Langdurend Verblijf met begeleiding/

   behandeling

    

   In overleg/maatwerk

   Informele hulp

   Sociaal netwerk (persoonlijke verzorging of begeleiding individueel)

   20,– per uur

 • 2.

  Afhankelijk van het type ondersteuning kan het college een PGB verstrekken voor een maximaal aantal ondersteuningsuren.

 • 3.

  Indien het tarief van de door de jeugdige en ouders gewenste aanbieder hoger als bedoeld in lid 1, verstrekt het college het PGB onder de voorwaarde dat de jeugdige of ouders de kosten voor hun rekening nemen die uitstijgen boven de kosten van gemiddelde tarief van vergelijkbare zorg in natura.

 • 4.

  Vervoerskosten naar de benodigde jeugdhulp voorziening kunnen vergoed worden als naar het college sprake is van medische noodzaak of beperkingen in de zelfredzaamheid. De vergoeding bedraagt bij regulier vervoer 0,19 cent per kilometer met een maximum van 20 euro per dag. Indien naar het oordeel van het college bijzonder vervoer nodig is, kan deze op maat vergoed worden.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1. wordt het maximale uurtarief in het geval de zorg wordt verleend door een informele zorgverlener vastgesteld op € 20 per uur, dan wel het lagere bedrag dat de budgethouder is overeengekomen met de zorgverlener.

 • 6.

  Kosten die gemaakt worden voor beheer van het budget (voorheen bekend onder verantwoordingsvrij bedrag) mogen niet vergoed worden vanuit het PGB.

 • 7.

  Het tarief is inclusief kosten voor sociale verzekeringen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Artikel 7. Controle PGB

 • 1.

  De besteding van het PGB kan door het college eenmalig of periodiek worden onderzocht.

 • 2.

  Een PGB dat niet is besteed aan de in de beschikking omschreven ondersteuning kan worden teruggevorderd.

 • 3.

  Een PGB dat gestelde doelen onvoldoende behaalt kan aangepast of herzien worden.

Artikel 8. Overgangsbepalingen

 • 1.

  De in dit Uitvoeringsbesluit vastgestelde tarieven zijn op nieuwe besluiten van toepassing direct na inwerkingtreding van dit Uitvoeringsbesluit.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Het college kan, indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden, afwijken van de bepalingen in dit besluit.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als het Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2016.

Artikelsgewijze toelichting bij hoofdstuk 1 van het Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp 2016

Artikel 1

De definiëring is ontleend aan de landelijke wetgeving. De definiëring en de samenvatting daarvan in 1 woord is hier toegevoegd omdat de tarieven gekoppeld worden aan deze definiëring. De aparte definiëring van ‘behandeling’ is afwijkend van de tekst in de landelijke wetgeving, maar is gebaseerd op het kader van Stichting Kwaliteitskader Jeugd dat landelijk gaat gelden.

Artikel 2

Met dit artikel wordt uitvoering gegeven aan artikel 8 van de wet jeugdhulp dat stelt dat de aanvrager aan eisen moet voldoen. Met dit besluit wordt vastgesteld dat de toets wordt uitgevoerd aan de hand van de wijze waarop het plan tot stand komt en op basis van de inhoud van het plan.

Artikel 3

Met dit artikel wordt uitvoering gegeven aan artikel 4 van de landelijke wetgeving. Bij dit artikel is uitgegaan van het kwaliteitskader zoals opgesteld door Stichting Kwaliteitskader Jeugd. Dit kader is toegepast op het beleid voor de toekenning van Persoons Gebonden Budgetten. Het kader geldt voor alle aanbieders van jeugdhulp. Met dit besluit wordt vastgesteld dat de aanvrager zelf ook een belangrijke rol speelt in het toezien op doelmatige hulpverlening. Dat wil zeggen dat de aanvrager een bewuste keuze maakt voor een bekwame aanbieder (op basis van de hier gestelde eisen en voorwaarden). Met dit besluit wordt eveneens vastgesteld dat de aanvrager zelf (ook tijdens de uitvoering van het plan) kan behartigen dat de hupverlening in het belang van het kind is.

Artikel 4

Dit artikel ziet erop toe dat ook de inzet van informele hulpverlening voldoet aan kwaliteitseisen. De inzet van bekenden, buren of ouders zelf wordt getoetst op de mate waarin draaglast en draagkracht in het gezin in evenwicht blijven of komen. Een voorbeeld om dit te verduidelijken. Als er een persoons gebonden budget wordt aangevraagd voor de ouder als zorgverlener dan toetst het CJG enerzijds in welke mate verondersteld mag worden dat deze ouder zelf draagkracht heeft om dit te doen vanuit de gebruikelijke rol als ouder. Anderzijds toetst het college of de ouder niet overbelast dreigt te raken als hij/zij zorg verlenende taken op zich neemt en die wellicht ook door iemand ouders uit het netwerk of door een professionele zorgverlener uitgevoerd kunnen worden..

Artikel 5

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 6

Hier wordt de inhoud van het plan geschetst dat ten grondslag moet liggen aan de aanvraag voor een persoonsgebonden budget.

Artikel 7

De tarieven worden gebaseerd op de aard van de hulpverlening. De aard wordt bepaald op basis van de inhoud van het opgestelde plan. Met dit tarief maakt de aanvrager een keuze voor een aanbieder, die vervolgens de werkzaamheden baseert op de inhoud van het plan.

 

 

 

2016

2015

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging jeugdige

€ 27,50 per uur

€ 27,02 per uur

Begeleiding

Begeleiding jeugd individueel in kader van maatschappelijke participatie

€ 36,50 per uur

€ 35,84 per uur

 

Begeleiding jeugd voormalig Jeugd en opvoedhulp

 

€ 46,75

 

Groepsgerichte begeleiding in kader van maatschappelijke participatie

€ 45,00 per dagdeel

€ 44,30 dagdeel

Hulpverlening

Hulpverlening individueel in het kader van verminderen of hanteerbaar maken van problematiek

€ 55,75 per uur

 

 

Hulpverlening groep in het kader van verminderen of hanteerbaar maken van problematiek

€ 63,75 per dagdeel

 

Behandeling individueel

Behandeling individueel (master- en postmasterniveau)

€ 82,50 per uur

 

 

Generalistische basis J-GGZ

 

€ 84,–

 

Behandeling Jeugd & opvoedhulp

 

€ 75,65

 

Gespecialiseerde J-GGZ

 

€ 90,–

Behandeling groep

 

 

€ 19,55 per uur

Kortdurend Verblijf

 

€ 102,– per etmaal/€ 4,25 per uur

€ 101,– per etmaal/€ 4,20 per uur

Langdurend Verblijf met begeleiding/behandeling

 

In overleg/maatwerk

In overleg/maatwerk

Informele hulp

Sociaal netwerk (persoonlijke verzorging of begeleiding individueel)

€ 20,– per uur

€ 20,– per uur

Vervoer

 

€ 0,19 cent per kilometer, max. € 20 per dag

€ 0,23 cent per kilometer, max. € 16,92 per rit.

Artikel 8

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 9

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Naar boven