Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2016, 10896VerordeningenGemeente Borger-Odoorn, Verordening Duurzaamheidlening Gemeente Borger-Odoorn 2016 vastgesteld

 

 

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat door de gemeenteraad op 17 december 2015 de Verordening Duurzaamheidlening Gemeente Borger-Odoorn is vastgesteld. De verordening treedt in werking op 01 januari 2016 en heeft betrekking op de mogelijkheid voor het college om een duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren onder bepaalde voorwaarden te verstrekken.

U kunt de verordening vinden op www.overheid.nl of opvragen bij het Klantcontactcentrum.

Tegen de vaststelling van een verordening staat geen bezwaar of beroep open.

 

Verordening Duurzaamheidlening Gemeente Borger-Odoorn

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 6 oktober 2015;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

B e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Duurzaamheidlening Gemeente Borger-Odoorn

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, die volgens het kadaster de bestaande woning in eigendom heeft en daadwerkelijk bewoont in de gemeente Borger-Odoorn en die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als aanvrager;

 • b.

  college: het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn;

 • c.

  duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

 • d.

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1;

 • e.

  EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 6 lid1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • f.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 6 lid 1, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van de door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • g.

  woning: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één huishouden, dat op het moment van de aanvraag voor de lening al een jaar opgeleverd is en bewoond wordt en waar volgens de geldende (bouw)regelgeving, waaronder het bestemmingsplan, door één huishouden gewoond mag worden;

 • h.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Borger-Odoorn

 • -

  die voor 01-01-2011 gebouwd is (overeenkomstig de Basisadministratie Gebouwen (BAG) en/of de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA))

 • -

  en die geschikt en uitsluitend bestemd is voor permanente bewoning

 • -

  en door de eigenaar wordt bewoond.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Borger-Odoorn het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Borger-Odoorn en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen wordt gerekend:

  • a.

   dakisolatie

  • b.

   gevelisolatie

  • c.

   raamisolatie

  • d.

   vloerisolatie

  • e.

   verwarmingsinstallatie

  • f.

   warmtepomp

  • g.

   zonneboiler

  • h.

   zonnepanelen

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes van aannemers, installateurs en/of leveranciers ter zake van de te treffen maatmaatregelen als bedoeld in artikel 6 van de verordening);

 • c.

  een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies, indien aanwezig;

 • d.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn

van vier weken te completeren.

 • 4.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvraag is aangevuld voor de verdeling van de lening als datum van ontvangst.

 • 5.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 6.

  Een aanvraag dient ten minste 6 weken voorafgaand aan de start van de realisering van de te treffen maatregelen te worden ingediend.

 • 7.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 8.

  De termijn als bedoeld in lid 5 kan eenmalig door het college met een termijn van 4 weken worden verlengd.

 • 9.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  Het resterende budget, als bedoeld in artikel 3, niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 3.

  De werkelijke kosten naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 4.

  De aanvraag bij het college wordt ingediend ná het treffen van de duurzamheidsmaatregelen;

 • 5.

  De aanvrager al een aanvraag Duurzaamheidslening heeft toegekend gekregen;

 • 6.

  Naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de energiebesparingsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan de hierna volgende beleidsdoelen:

 • 1.

  Een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2 uitstoot;

 • 2.

  Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de eigen woning;

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Borger-Odoorn en SVn.

Artikel 13 Kenmerken Duurzaamheidslening

De lening heeft de volgende kenmerken:

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten als bedoeld in artikel 7 lid b.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 7.500,- (excl. BTW).

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 4.

  De looptijd is maximaal 10 jaar.

 • 5.

  Het rentepercentage is 3% (drie procentpunt) lager dan het 10 jaar rente tarief van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd met een minimum van 0,5%. Het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van toekennen door het college van de Duurzaamheidslening. De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast.

 • 6.

  Het college kan jaarlijks het te hanteren rentepercentage voor nieuw te verstrekken leningen aanpassen.

 • 7.

  Bij verkoop van de woning waarop de duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen, dient de restschuld ineens en volledig te worden afgelost.

 • 8.

  Voor het deel van de werkelijke kosten van de maatregelen waarvoor reeds een lening via een andere instantie is ontvangen of aangevraagd wordt geen duurzaamheidslening toegekend.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van de SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze regeling nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 17 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een duurzaamheidslening intrekken indien:

  • a.

   de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

 • 2.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Borger-Odoorn op 17 december 2015

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

H.J. van Olst

mr. J. Seton