Algemene regels horecaterrassen 2016

I Inleiding

 

Deze algemene regels horecaterrassen 2016 betekenen een aanpassing van de beleidsregels horecaterrassen 2011. Paragraaf I en II van de beleidsregels horecaterrassen 2011 worden vervangen door de algemene regels horecaterrassen 2016. De overige tekst van de beleidsregels blijft van overeenkomstige toepassing. De belangrijkste reden voor deze gedeeltelijke aanpassing ligt in een vereenvoudiging van procedure voor de ondernemers en een vermindering van regels. Er waren veel regels, die niet in alle gevallen logisch bleken en in de praktijk moeilijk handhaafbaar waren.

Terrassen mogen uitsluitend geplaatst worden bij inrichtingen en verlofbedrijven.

In deze algemene regels wordt een onderscheid gemaakt tussen vergunningsplichtige terrassen en vergunningsvrije terrassen (mits voldaan wordt aan de voorwaarden en de algemene regels). De meldingsplicht is niet langer van toepassing. Wel dient het terras als lokaliteit te worden bijgeschreven op de drank en horecavergunning of het verlof, waardoor er wel informatie beschikbaar is over de plaatsing van terrassen in de stad.

Wettelijke grondslag

In de Algemene Plaatselijke Verordening is de regelgeving voor terrassen opgenomen in de paragraaf 2 Drankverstrekking op de weg (artikelen 2:32 tot en met 2:32d APV). Aanvullend gelden deze algemene regels. De vergunningplicht voor terrassen is opgenomen in artikel 2:32 lid 1 APV. De basis om regels op te stellen voor vergunningsvrije terrassen ligt in artikel 2:32 lid 7 APV.

Begripsomschrijving

 • a.

  Inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, lid 1 van de Drank- en Horecawet alsmede de besloten ruimte waarin bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt met – voor zover zij tezamen tot dat doel in gebruik zijn – de open aanhorigheden daarvan en de in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen gedeelten van de weg;

 • b.

  Terras: de onder a genoemde gedeelten van de weg, indien daarop sta- of zitgelegenheid is gecreëerd.

 • c.

  Weg: hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet daaronder wordt verstaan (alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten).

 • d.

  Voetgangersgebied: Voetgangersgebied als bedoeld in de Toegangsregeling Autovrijgebied 2010 (o.a. het gebied binnen de palen).

 • e.

  Autoluwe straat: Een voetgangersgebied of voor gemotoriseerd verkeer in algemene zin afgesloten gebied met gereglementeerd en beperkt medegebruik van gemotoriseerd verkeer.

II Vaststelling & toepassing algemene regels

Algemene regels voor het terras

 • 1.

  Het terras mag vanaf 7.00 uur worden geplaatst. Uiterlijk om 1.00 uur dient het terras volledig ontruimd te zijn van publiek en meubilair.

 • 2.

  Nauwlettend wordt zorggedragen dat door de exploitatie van het terras in onmiddellijke omgeving van de inrichting de openbare orde en veiligheid niet wordt verstoord en het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast.

 • 3.

  Op het terras mag geen akoestische of versterkte muziek ten gehore worden gebracht.

 • 4.

  Objecten ten behoeve van het bereiden van etenswaren of dranken mogen uitsluitend op het terras geplaatst worden wanneer geen aantoonbare hinder voor omwonenden ontstaat en de brandveiligheid gewaarborgd is.

 • 5.

  Alle objecten (meubilair, waaronder ook o.a. plantenbakken, zijwanden, parasols, stoepborden) worden geplaatst binnen de terrasafmetingen en moeten na sluitingstijd verwijderd zijn. Objecten mogen, indien inpandige opslag niet mogelijk is, alleen ordelijk worden opgeslagen tegen de eigen gevel en het meubilair dient onbruikbaar gemaakt te zijn.

 • 6.

  Zijwanden zijn uitsluitend toegestaan bij gevelterrassen, moeten demontabel zijn, een hoogte van maximaal 1,80 m hebben en transparant zijn vanaf een hoogte van 1.00 meter. Parasols die in de grond verankerd zijn, mogen ingeklapt blijven staan, als het terras dagelijks wordt uitgezet. Stoepborden op het terras zijn alleen toegestaan in de vorm van menuborden.

 • 7.

  Op de openbare grond waar het terras is geplaatst mag zonder expliciete toestemming van de gemeente geen ondergrond als vloer van terrassen worden aangebracht en het terrein mag niet op enige wijze beschadigd raken. Er mogen geen voorwerpen in de grond worden verankerd tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de grondeigenaar.

 • 8.

  In het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid bij evenementen of in het geval van bijzondere omstandigheden kan de burgemeester besluiten om op door hem bepaalde locaties tijdelijk geen of indien mogelijk een gedeeltelijk terras toe te staan. Tijdens de gemeentelijke markt op de Grote Markt en de Botermarkt mogen de aangrenzende horecagelegenheden uitsluitend een gevelterras plaatsen.

 • 9.

  De terrasexploitant dient op eerste aanzegging van het bevoegd gezag medewerking te verlenen aan projecten zoals herbestrating, reconstructie van wegen, vernieuwing van kabels en leidingen, onderhoud aan gebouwen en dergelijke, en aan gemeentelijke taken in verband met openbare orde en veiligheid.

 • 10.

  De terrashouder dient alle aanwijzingen en bevelen door of namens politie, brandweer en gemeente, gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid, stipt en onmiddellijk op te volgen.

Vergunningsvrije terrassen

Een terras mag u vergunningsvrij plaatsen op het voor voetgangers bestemde deel van de weg, mits u voldoet aan de algemene regels en de hieronder gestelde voorwaarden:

 • 1.

  Het terras is direct tegen de eigen gevel van de horecagelegenheid gelegen. Daarbij geldt:

  • a.

   In autoluwe straten moet de exploitant 0,75 m vrijhouden van het voor voetgangers bestemde deel van de openbare weg.

  • b.

   In alle andere straten moet 1,50 vrij worden gehouden voor van het voor voetgangers bestemde deel van de openbare weg.

  • c.

   In het voetgangersgebied mag een terras maximaal 2 meter diep zijn. In alle andere straten mogen terrassen een maximale diepte van 4 meter hebben.

  • d.

   Er moet altijd een vrije doorgangsruimte in het midden van de weg overblijven van 3,5 meter voor hulpdiensten.

 • De afstand wordt gemeten van de rand van het terras tot aan de rand van het trottoir dan wel de rand van het voor voetgangers bedoelde gedeelte van de weg; en

 • 2.

  Er is voldoende ruimte voor de exploitatie van een terras. Er dient daarnaast rekening gehouden te worden met het aanwezige straatmeubilair, zoals lantaarn- of verkeerspalen, fietsenrekken etc. en zichtbaarheid verkeersborden / verkeerslichten.

OF:

 • 1.

  Het terras wordt geplaatst conform het voor het gebied geldende inrichtingsplan.

De burgemeester kan besluiten om in voorkomende gevallen in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid en bescherming van het woon- en leefklimaat voor het terras toch een vergunningplicht op te leggen. In deze vergunning kunnen dan o.a. voorschriften worden opgenomen ten aanzien van de openingstijden van het terras en de afmetingen waarbij afgeweken kan worden van de algemene regels.

Basiscontrole

Team Integrale Handhaving controleert bij de basiscontrole of het terras binnen de algemene regels valt. Zo niet dan dient een terrasvergunning te worden aangevraagd. Ook terrassen die na een bestemmingswijziging van het pand naar horeca gerealiseerd worden, dienen te voldoen aan deze algemene regels. Wanneer blijkt dat een ondernemer een terras heeft uitgezet zonder dat deze als lokaliteit is opgenomen op de vergunning dan dient het terras te worden verwijderd of alsnog bij te worden bijgeschreven op de vergunning / verlof. Dit gebeurt middels het formulier DHW of verlof (bijschrijven terras / lokaliteit).

Vergunningsplichtige terrassen

Voor alle overige terrassen, zoals terrassen tegen gevels van derden, terrassen aan de overzijde van de weg, eilandterrassen en terrassen die door de burgemeester zijn aangewezen blijft de vergunningsplicht gelden.

Aanvraag

Een aanvraag voor een terrasvergunning wordt in enkelvoud ingediend door de exploitant van de inrichting / het verlofbedrijf middels het aanvraagformulier terrasvergunning inclusief de gevraagde bijlagen.

Afhandeling aanvraag

Als de aanvraag compleet is, neemt de gemeente de aanvraag in behandeling.

Voor een terrasvergunning wordt de volgende afdelingen om advies gevraagd:

 • Veiligheid & Handhaving, Team Kwaliteit

 • Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandseis meubilair vervalt op termijn)

 • Stadszaken, afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer

 • Stadszaken, afdeling Ruimtelijke Beleid

 • Gebiedsontwikkeling en Beheer (dagelijks beheerder)

Door steeds meer druk op de openbare ruimte en het voorkomen van mogelijke strijdigheid met plannen van andere afdelingen zijn de laatste 2 partijen toegevoegd ten opzichte van het vorige beleid. Als er aanleiding voor is, wordt de aanvraag en/of de ontwerpbeschikking ter visie gelegd, zodat belanghebbenden hun zienswijze kunnen geven.

Weigering terrasvergunning

De burgemeester weigert een terrasvergunning als:

 • a.

  een goede afwikkeling van het verkeer, waaronder voetgangers, in het belang van de verkeersveiligheid niet mogelijk is;

 • b.

  vaststaat of met redenen is te vrezen dat de plaatsing van het terras een ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat tot gevolg zal hebben en daaraan door het opleggen van voorschriften niet voldoende tegemoet kan worden gekomen;

 • c.

  niet wordt voldaan aan de inrichtingseisen voor een terras als bedoeld in artikel 2:32b APV;

 • d.

  niet wordt voldaan aan de redelijke eisen van welstand.

De algemene weigeringsgronden uit artikel 1:8 APV zijn van overeenkomstige toepassing.

Voorschriften terrasvergunning

Voor de terrasvergunning gelden net als bij de vergunningsvrije terrassen de algemene

Regels, tenzij in de vergunning expliciet hiervan wordt afgeweken. Verder kunnen extra voorschriften aan de vergunning worden verbonden indien de situatie dit noodzakelijk maakt.

Handhaving op terrassen

Handhaving op terrassen is te onderscheiden in twee sporen. Handhaving op het gebied van de openbare orde (overlast / aantasting woon- en leefklimaat) vindt plaats middels het horecasanctiebeleid. Handhaving van voorschriften op andere terreinen vindt plaats door middel van bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten, zoals de last onder bestuursdwang of de last onder dwangsom.

Precariobelasting

De terrashouder is altijd precariobelasting verschuldigd bij innemen van openbare ruimte, ook als hij of zij zonder vergunning een terras inricht en exploiteert. De precariobelasting wordt bepaald aan de hand van het aantal vierkante meters dat door het terras in gebruik wordt genomen. Hierbij geldt de Verordening precariobelasting.

Naar boven