Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 104286Overige overheidsinformatieKennisnemen van de actualisatie Financieel Perspectief Zuidas 2015 en vaststellen van de actuele saldi als nieuwe referentiesaldi van de grondexploitatie van de Zuidas (2016, nr. 166/661)

 

Nummer 166/661

Publicatiedatum 29 juni 2016

Agendapunt 18

Datum besluit B&W 17 mei 2016

Onderwerp

Kennisnemen van de actualisatie Financieel Perspectief Zuidas 2015 en vaststellen van de actuele saldi als nieuwe referentiesaldi van de grondexploitatie van de Zuidas

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 661),

Gelet op artikel 189, eerste lid jo artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 6, eerste lid van de Financiële verordening gemeente Amsterdam,

Besluit:

 • 1.

  kennis te nemen van de Actualisatie Financieel Perspectief Zuidas 2015, met als belangrijkste aandachtspunt de actualisatie van de grondexploitaties en inzicht in de dekking van de bijdrage van Amsterdam aan Zuidasdok, en met de volgende cijfers:

  • a.

   In totaal laat de Actualisatie FP2015 een geprognosticeerd positief resultaat zien van € 73 mln. (NCW 1/1/2015), bestaande uit de optelling van de grondexploitaties, de reserve Zuidas, stelposten voor risicoreserveringen en de Amsterdamse bijdrage aan Zuidasdok.

  • b.

   De optelling van de saldi van de grondexploitaties en de reserve Zuidas bedraagt € 531,1 mln. positief (NCW 1/1/2015).

  • c.

   Stelposten voor risicoreserveringen bedragen in totaal € 199,2 mln. (NCW 1/1/2015).

  • d.

   De resterende Amsterdamse bijdrage aan Zuidasdok (vanaf 2015) bedraagt € 175,7 (NCW 1/1/2015) en de risicoreservering voor extra bijdragen is gesteld op € 83,5 mln. (NCW 1/1/2015).

  • e.

   Het geprognosticeerd programma voor Zuidas is 1.914.000 m2 bvo (wonen, kantoren en voorzieningen), waarvan per 31/12/2015 circa 48% is uitgegeven.

 • 2.

  vast te stellen de actuele saldi van de grondexploitaties van Zuidas als nieuwe referentiesaldi (NCW 1/1/2015):

  • -

   Beethoven: € 9,6 mln. positief

  • -

   Fred. Roeskestraat: € 3,0 mln. positief

  • -

   Gershwin: € 124,2 mln. positief

  • -

   Kenniskwartier: € 232,5 mln. positief

  • -

   Kop Zuidas: € 50,5 mln. positief

  • -

   RAI: € 18,1 mln. positief

  • -

   Ravel: € 130,5 mln. positief

  • -

   Rechtbankkavel: € 9,3 mln. positief

  • -

   Strawinsky (Atrium): € 29,0 mln. positief

  • -

   Vivaldi: € 62,5 mln. positief

  • -

   Functionele deelplanen: € 234,5 mln. negatief

  • -

   Samen met de reserve Zuidas (€ 83,9 mln. per 1/1/2015) hebben de grondexploitaties opgeteld een positief saldo van € 531,1 mln. (NCW 1/1/2015).

 • 3.

  in te stemmen met verminderde grondopbrengsten van afgerond € 8,0 mln en extra kosten ad € 0,36 mln. in de grondexploitatie van Kop Zuidas als gevolg van de inpassing van zorgwoningen op een deel van kavel G in deelgebied Kop Zuidas. Bij de eerstvolgende actualisatie (voorjaar 2016), zullen deze wijzigingen verwerkt worden in de grondexploitatie van Kop Zuidas.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 22 juni 2016.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe