Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 104033Overige overheidsinformatieInstemmen met het nieuwe financiële stelsel voor gebiedsontwikkeling (2016, nr. 169/667)

 

Nummer 169/667

Publicatiedatum 15 juni 2016

Agendapunt 24

Datum besluit B&W 17 mei 2016

Onderwerp

Instemmen met het nieuwe financiële stelsel voor gebiedsontwikkeling

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 667),

Gelet op artikel 108 jo en artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 6, eerste lid van de Financiële verordening gemeente Amsterdam,

Besluit:

 • 1.

  In te stemmen met het nieuwe financiële stelsel voor gebiedsontwikkeling zoals beschreven in de bijgevoegde notitie Financieel Stelsel Gebiedsontwikkeling d.d. 25 april 2016 en het college op te dragen dit nieuwe stelsel in acht te nemen bij de toekomstige besluiten in het kader van de gebiedsontwikkeling, inclusief de navolgende specifieke elementen:

  • a.

   De afschaffing van de kasstroomsturing op kavelniveau en het centraal stellen van de sturing op grondexploitaties;

  • b.

   De beheersing van de ontwikkeling van het onderhanden werk door:

  • i.

   bij grote investeringsbeslissingen altijd op basis van een business case te beoordelen of de investering op dat moment past, gegeven onder andere de marktomstandigheden;

  • ii.

   als extra zekerheid bij die grote investeringsbeslissingen een bedrag ten laste van de reserve te brengen;

  • c.

   het verbinden van de maatregel zoals onder b. beschreven aan de mogelijkheid om tussentijds winst te nemen, en dat op behoudende wijze;

  • d.

   de aanpassing van de grondslag van de weerstandsnorm om deze in lijn te brengen met de langere horizon van de grondexploitaties. Conform het aangepaste Besluit Begroting en Verantwoording (aanpassing d.d. 5 maart 2016, Staatsblad 101) en de notitie grondexploitaties 2016 waarin de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording een leidende interpretatie geeft van het aangepaste Besluit Begroting en Verantwoording, geldt daarbij in principe een looptijd van maximaal 10 jaar. Langer is onder het aangepaste Besluit Begroting en Verantwoording mogelijk, maar vergt expliciete bestuurlijke besluitvorming;

  • e.

   het jaarlijks aanpassen van het kredietbesluit op basis van de Eindejaarsrapportage;

  • f.

   het van toepassing verklaren van het stelsel op alle gemeentelijke grondexploitaties, zowel onder beheer van Grond en Ontwikkeling (G en O), stadsdelen als Zuidas;

  • g.

   de uitzondering die gemaakt wordt voor de toepassing van hetgeen onder b. ii. is gesteld voor de reserve Zuidas in verband met de bestuurlijke afspraken over de bijdrage aan het Zuidasdok.

 • 2.

  Kennis te nemen van de verwachte aanspraken op de reserve als gevolg van de maatregel onder 1.b.ii. in de periode 2016 tot en met 2018.

 • 3.

  Kennis te nemen van het besluit van het College d.d. 17 mei 2016 om de spelregels kasstroomsturing op kavelniveau in te trekken zoals vastgelegd in de spelregels kasstroomsturing op kavelniveau die zijn opgenomen in de Eindejaarsrapportage Fondsen 2012 (Besluit College d.d. 9 april 2013, nummer BD 2013-003994).

 • 4.

  In te stemmen met het intrekken van de nadere spelregels met betrekking tot de kasstroomsturing op kavelniveau zoals vastgelegd in de Eindejaarsrapportage 2014 (Besluit Raad d.d. 22 april 2015, afdeling 3A/nummer 231).

 • 5.

  Kennis te nemen dat met de regeling financieel stelsel gebiedsontwikkeling invulling wordt gegeven aan motie 1040 (Motie van de raadsleden de heer Paternotte (D66), de heer Van Osselaar (D66) en de heer Van der Ree (VVD) inzake de begroting 2016 (minder risico’s gemeente bij bouw- en woonrijpmaken van grond) en de motie daarmee als afgedaan te beschouwen.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 22 juni 2016.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe