Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2016, 103720VerordeningenGemeente Stadskanaal: besluit tot wijziging van het Mandaatstatuut 2012

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op de wens om in het kader van de toezichthoudende taken bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, en het actueel houden van het mandaatstatuut

en aldus zorg te dragen voor een efficiënte werkwijze;

b e s l u i t :

 • 1.

  de manager van de afdeling Maatschappelijke Zaken aan te wijzen als toezichthouder, belast met het rechtmatigheidstoezicht inzake de Wmo 2015;

 • 2.

  de manager van de afdeling Maatschappelijke Zaken mandaat te verlenen om medewerkers aan te wijzen als toezichthouders, belast met het rechtmatigheidstoezicht inzake de Wmo 2015;

 • 3.

  het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012 te wijzigen door mandaatnummer 54 op te nemen in de tabel "Afdeling Maatschappelijke Zaken" met de navolgende tekst:

Num-mer

Omschrijving van het onderwerp

Van

Naar leidinggevende

Naar medewerker

Bijzondere bepalingen

54.

Het aanwijzen van medewerkers als toezichthouders, belast met het rechtmatigheidstoezicht inzake de Wmo 2015

BW

31000001 manager afdeling Maatschappelijke Zaken

 

 

 • 4.

  de onderdelen 1 tot en met 3 bekend te maken in het elektronisch gemeenteblad. De wijziging genoemd in onderdeel 3 treedt in werking één dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2016.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw B.A.H. Galama

burgemeester