Wijzigingsverordening op de Huisvestingsverordening Castricum 2015

De raad van de gemeente Castricum;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr. 1;

 

gezien het advies van de raadscarrousel van 28 januari 2016;

 

gelet op de artikelen 4, eerste lid, aanhef en onder a, 5, 7, 9 tot en met 14, en 20 van de Huisvestingswet 2014;

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende verordening:

 

Wijzigingsverordening op de Huisvestingsverordening Castricum 2015

 

De Huisvestingsverordening Castricum 2015 wordt als volgt gewijzigd

Artikel 6.1. Het aanbod van de in artikel 2 aangewezen woonruimte wordt bekend gemaakt door publicatie op een gemeenschappelijk digitaal platform.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 14 januari 2016.

de griffier,

mr. V.H. Hornstra

de voorzitter,

drs. A. Mans

Naar boven