Wijziging Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 21 april 2016 de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 heeft vastgesteld.

 

Inwerkingtreding

De wijziging wordt van kracht met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

 

Rechtsmiddelen

Tegen het besluit tot vaststelling van de wijziging is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Tekst wijziging gemeenschappelijke regeling

De raad van de gemeente Breda;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

Artikel I De Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 1, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel c wordt “de Minister van Verkeer en Waterstaat” vervangen door: de Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • 2.

  In onderdeel d wordt “de raden van de gemeenten Haarlemmermeer, Alkemade, Jacobswoude, Leiderdorp, Leiden, Rijnwoude, Zoeterwoude, Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Rotterdam, Heerjansdam, Zwijndrecht, Binnenmaas, ’s-Gravendeel, Strijen, Dordrecht, Moerdijk, Made, Breda, Zundert” vervangen door: de raden van de gemeenten Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Leiden, Lansingerland, Zoeterwoude, Zoetermeer, Rotterdam, Zwijndrecht, Binnenmaas, Strijen, Dordrecht, Moerdijk, Breda,;

 • 3.

  In onderdeel f wordt “artikel 24” vervangen door: artikel 24 (oud) en wordt “artikel 15” telkens vervangen door: artikel 15 (oud).

B.  

In artikel 5, vijfde lid, wordt “Het lid bedoeld in het tweede lid heeft evenveel stemmen als er leden als bedoeld in het derde lid zijn.” vervangen door: Het lid bedoeld in het tweede lid heeft het ingevolge artikel 14, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen maximaal toegestane aantal stemmen.

C.  

In artikel 8 wordt in het derde lid “artikel 16, zesde lid,” vervangen door: artikel 16, vijfde lid.

D. Artikel 9, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid wordt:

  • a.

   “door de raden” vervangen door: door de raden of de colleges van burgemeester en wethouders; en

  • b.

   “artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening” vervangen door: artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • 2.

  Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   “artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht” wordt vervangen door: artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 22 van de Tracéwet;

  • b.

   “welke bevoegdheid door de Minister is overgedragen” wordt vervangen door ”welke bevoegdheden door de Minister zijn overgedragen.

E. Artikel 13, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Onverminderd artikel 16, vijfde lid, Wet gemeenschappelijk regelingen geven zij schriftelijk of mondeling aan het algemeen bestuur de door één of meer leden van het algemeen bestuur gewenste inlichtingen.

F.  

In artikel 21 wordt de tweede volzin vervangen door: Het besluit tot uittreding treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking van het besluit.

G. Artikel 22, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Het besluit tot wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking van het besluit.

H. Artikel 23, wordt als volgt gewijzigd;

 • a.

  in het eerste lid wordt “op 1 januari 2016” vervangen door: 1 januari 2021;

 • b.

  het derde lid komt te luiden:

  • 3.

   Het besluit tot tussentijdse opheffing of beëindiging treedt in werking één jaar na de bekendmaking van het besluit.

I.  

In artikel 24 wordt “De bij de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven toezending” vervangen door: De in artikel 26, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven bekendmaking.

J.  

In artikel 25 wordt “artikel 27, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen” vervangen door: artikel 27, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen (oud).

Artikel II  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 21 april 2016

, voorzitter.

, griffier

Naar boven