Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2015, 97858Plannen | ruimtelijk
Voorontwerpbestemmingsplan ‘De Stok fase 2 en 2A’ te Roosendaal
Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 26 oktober 2015, gedurende zes weken ter inzage ligt:
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Stok fase 2 en 2A’ te Roosendaal
NL.IMRO.1674.2081DESTOKFASE2-0201
Planinhoud
Het doel van het voorliggende bestemmingsplan is te voorzien in de juridische planologische regeling voor het plangebied De Stok fase 2 en 2A waarbij de huidige bebouwing en de in aanbouw zijnde 2e fase van Rosada worden vastgelegd. Ook de (eveneens ingevulde) gronden ten zuiden van de Wouwbaan vallen in het plangebied van dit bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan legt voor wat betreft Rosada alleen datgene vast, dat op basis van eerdere procedures mogelijk werd gemaakt. Het bestemmingsplan is daarmee te beschouwen als een consoliderend bestemmingsplan. Nieuwe ontwikkelingen worden niet mogelijk gemaakt. Wel voorziet het bestemmingsplan nog in de mogelijkheid om een reclamezuil op Rosada op te richten.
Inspraakbijeenkomst
Op dinsdag 10 november 2015 organiseren wij een inspraakbijeenkomst in de vorm van een inloopsessie. U kunt tussen 19.30 uur tot 21.00 uur binnenlopen in de Multifunctionele ruimte in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Roosendaal. Het bestemmingsplan zal dan ‘tentoongesteld’ worden, zodat u het goed kunt bekijken. Er wordt geen algemene presentatie gegeven.
Om een indicatie te krijgen van het aantal personen dat aanwezig zal zijn, vragen wij u vriendelijk uw gegevens te mailen naar r.kools@roosendaal.nl
Reageren
U kunt tijdens deze bijeenkomst schriftelijk reageren door middel van speciale formulieren die u gedurende de bijeenkomst kunt invullen en inleveren. Ook kunt u vragen stellen aan de ambtenaren die tijdens de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.
Het is ook mogelijk om binnen de aangegeven termijn schriftelijk te reageren bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal (onder vermelding van zaaknummer 945791).
Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt tijdens de hierboven aangegeven periode voor iedereen ter inzage bij de balie publiekszaken in het stadskantoor, Stadserf 1 in Roosendaal. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Roosendaal, 23 oktober 2015