Wijzigingsbesluit Beleidsnota plattelandswoningen
De raad van de gemeente Wijchen;
gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 15RZ081, aanvulling beleidsnota plattelandswoning
gelet op artikel 1.1 lid a Wabo en lid 3 Wgv;
BESLUITEN
vast te stellen het volgende wijzigingsbesluit beleidsnota plattelandswoningen.
I. wijziging beleidsnota plattelandswoningen
Aan de beleidsnota plattelandswoningen wordt in paragraaf 8 de volgende hardheidsclausule toegevoegd:
8. Hardheidsclausule.
Het gemeentebestuur kan hetgeen bepaald in deze beleidsnotitie buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogd te beschermen, zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.
De in deze beleidsnota genoemde criteria geven aan in welke gevallen er in ieder geval sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Indien deze normen niet gehaald worden, maar er toch argumenten bestaan om een verzoek niet af te wijzen, kan afgeweken worden van deze normen indien het niet aannemelijk is dat er gezondheidsrisico’s te verwachten zijn en er dus sprake is van een (minimaal) aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit zal per geval worden beoordeeld aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval.
II. Inwerkingtreding
Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.
Aldus vastgesteld door in de openbare raadsvergadering van 1 oktober 2015.

De voorzitter,

De griffier,

Naar boven