Financiële verordening gemeente Zederik 2015
De raad van de gemeente Zederik;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni 2015;
gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;
gezien het advies van de audit commissie;
besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Zederik 2015:
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze verordening wordt verstaan onder:
 • -
  afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college;
 • -
  inkomsten: totaal van de baten voor onttrekking reserves;
 • -
  netto schuld: bruto schuld minus de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet voor de publieke taak. Onder bruto schuld wordt verstaan het totaal van langlopende leningen, kortlopende schulden, crediteuren en overlopende passiva. Onder geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet voor de publieke taak wordt verstaan het totaal van langlopende uitzettingen, vorderingen, liquide middelen en overlopende activa;
 • -
  overheidsbedrijf: onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon, al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt;
 • -
  Productgroep: onderdeel van een programma bestaande uit een samenstel van een aantal samenhangende producten of een enkel product van de productenraming en productenrealisatie.
Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording
Artikel 2. Programma-indeling
 • 1.
  De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vast.
 • 2.
  De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode op basis van de door het college aan de programma’s toegewezen producten de onderverdeling van de programma’s in productgroepen vast.
 • 3.
  . De raad stelt op voorstel van het college per programma relevante indicatoren vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid.
 • 4.
  De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode vast over welke onderwerpen hij in extra paragrafen naast de verplichte paragrafen in de begroting en rekening kaders wil stellen en wil worden geïnformeerd.
Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken
 • 1.
  Bij de begroting worden onder elk van de programma’s de lasten en baten per productgroep weergegeven en bij de jaarstukken worden voor elk van de programma’s de gerealiseerde lasten en baten per productgroep weergegeven.
 • 2.
  Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het krediet in het lopende boekjaar weergegeven.
 • 3.
  Bij de uiteenzetting van de financiële positie in begroting wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 20 en artikel 21 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten inzicht gegeven in de ontwikkeling van de schuldpositie als gevolg van de begroting, de meerjarenraming en de investeringen.
 • 4.
  In de jaarrekening wordt van de investeringen en meerjarige projecten de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.
Artikel 4. Kaders begroting (Perspectiefnota)
 • 1.
  Het college biedt voor 31 mei aan de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota voor 30 juni vast.
 • 2.
  In de begroting wordt een post onvoorzien van 0,25%van de totale begrote lasten opgenomen.
Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten
 • 1.
  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per productgroep.
 • 2.
  Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.
 • 3.
  Het college informeert de raad vooraf als ze verwacht dat de lasten de geautoriseerde lasten of de investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringskredieten dreigen te overschrijden of de baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden. De raad geeft vervolgens aan of hij hiervoor een voorstel wil voor wijziging van het budget of een voorstel voor bijstelling van het beleid.
 • 4.
  Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad doet het college voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde budgetten en de investeringskredieten en het bijstellen van het beleid.
 • 5.
  Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voor.
Artikel 6. Tussentijdse rapportage
 • 1.
  Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente op 31 mei over de periode tot en met maart en op 31 oktober over de periode tot en met augustus.
 • 2.
  De tussenrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van de productgroepen alsmede de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten.
 • 3.
  In de tussenrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en de lasten van prioriteiten en investeringskredieten in de begroting groter dan 5% met een minimum van € 10.000 toegelicht.
 • 4.
  Bij de behandeling van de tussentijdse rapportages in de raad doet het college voorstellen tot wijziging van de geautoriseerde begroting. De raad stelt de tussentijdse rapportages en bijbehorende begrotingswijzigingen vast.
Artikel 7. Jaarrekening en jaarverslag
Het college past bij de controle van de jaarrekening de vereisten opgenomen in de controleverordening gemeente Zederik toe.
Artikel 8. Informatieplicht
Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, voor zover het betreft niet bij de begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen, inzake:
 • a.
  de aan- en verkoop van roerende goederen, werken en diensten groter dan € 100.000;
 • b.
  de aan- en verkoop van onroerende goederen, werken en diensten groter dan € 500.000;
 • c.
  het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 100.000; en
 • d.
  het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen,
Artikel 9. EMU-saldo
Wanneer het Rijk de gemeente bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel van gemeenten in het EMU-tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet houdbare overheidsfinanciën, hebben overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing van de begroting nodig is. Als het college een aanpassing nodig acht, doet het college een voorstel voor het wijzigen van de begroting.
Hoofdstuk 3. Financieel beleid
Artikel 10. Waardering en afschrijving vaste activa
Het college biedt de raad tenminste eens in de vier jaar een nota activabeleid aan. Het plan geeft het kader weer voor activering, waardering en afschrijving van vaste activa . De raad stelt het plan vast.
Artikel 11. Voorziening voor oninbare vorderingen
 • 1.
  Voor de vorderingen op verbonden partijen en derden wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een individuele beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen.
 • 2.
  Voor openstaande vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd ter grootte van het historische percentage van oninbaarheid.
Artikel 12. Reserves en voorzieningen
 • 1.
  Het college biedt de raad eens in de vier jaar een nota reserves en voorzieningen aan. Deze nota wordt door de raad vastgesteld en behandelt:
  • a.
   de vorming en besteding van reserves;
  • b.
   de vorming en besteding van voorzieningen; en
  • c.
   de rentetoerekening aan reserves en voorzieningen.
 • 2.
  Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt minimaal aangegeven:
  • a.
   het specifieke doel van de reserve;
  • b.
   de voeding van de reserve;
  • c.
   de maximale hoogte van de reserve; en
  • d.
   de maximale looptijd.
 • 3.
  Indien een bestemmingsreserve binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een besteding, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de algemene reserve vrij aanwendbaar toegevoegd.
Artikel 13. Kostprijsberekening
 • 1.
  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten van de gemeente, die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten de indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.
 • 2.
  Bij de kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolheffing en afvalstoffenheffing de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW).
 • 3.
  Voor de inzet van materiële activa worden naast directe kosten, indirecte kosten en afschrijvingskosten van het actief toegerekend.
 • 4.
  Indien rente wordt toegerekend zullen de rentepercentages voor deze vergoeding worden bij de behandeling van de begroting vastgesteld. Rente wordt in principe alleen toegerekend aan gesloten exploitaties.
Artikel 14. Prijzen economische activiteiten
 • 1.
  Voor de levering van goederen, diensten of werken aan overheidsbedrijven en derden en met welke bijbehorende activiteiten de gemeente in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt tenminste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking doet het college vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de activiteit wordt gemotiveerd.
 • 2.
  Bij het verstrekken van leningen of garanties aan overheidsbedrijven en derden brengt de gemeente de geraamde integrale kosten in rekening. Bij afwijking doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de lening of garantie wordt gemotiveerd.
 • 3.
  Bij het verstrekken van kapitaal door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden gaat het college uit van een vergoeding van tenminste de geraamde integrale kosten van de verstrekte middelen. Bij afwijking doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de kapitaalverstrekking wordt gemotiveerd.
 • 4.
  Raadbesluiten met de motivering van het publiekbelang als bedoeld in de vorige leden zijn niet nodig als sprake is van:
  • a.
   leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en verstrekkingen zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die andere overheid;
  • b.
   een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke taak;
  • c.
   een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden;
  • d.
   een bevoordeling van sociale werkplaatsen;
  • e.
   een bevoordeling van onderwijsinstellingen;
  • f.
   een bevoordeling van publieke media-instellingen; en
  • g.
   een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is.
Artikel 15. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen
 • 1.
  Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor de belastingen, de rioolheffingen, de afvalstoffenheffing.
 • 2.
  In de perspectiefnota worden de uitgangspunten van de tarieven opgenomen die worden toegepast bij de levering van gemeentelijke goederen, werken en diensten aan overheidsbedrijven en derden en huren en erfpachten, voor zover deze niet zijn voorgeschreven door andere wettelijke bepalingen.
 • 3.
  Het college legt bij een tussentijdse wijziging van prijzen, huren en erfpachten ten opzichte van de dit vast in de begroting of tussentijdse met daarbij een verzoek tot besluit.
Artikel 16. Financieringsfunctie
 • 1.
  Het college biedt eens in de vier jaar een treasurystatuut aan de raad aan. De raad stelt het treasury statuut vast.
 • 2.
  Het treasurystatuut wordt opgesteld op basis van de wetgeving, zoals vastgelegd in de wet Financiering Decentrale Overheden en behandelt in ieder geval:
  • a.
   regels omtrent het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in het kader van de financieringsfunctie;
  • b.
   het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s;
  • c.
   de bevoegdhedenstructuur rondom de financieringsfunctie
  • d.
   het beperken van interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.
 • 3.
  Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de richtlijnen in acht zoals opgenomen in het treasurystatuut.
 • 4.
  Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak wordt door het college zekerheden bedongen. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.
 • 5.
  Het college informeert de raad vooraf als de wettelijke kasgeldlimiet, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet financiering decentrale overheden, of de wettelijke rente risiconorm, bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet financiering decentrale overheden, dreigt te worden overschreden.
Hoofdstuk 4. Paragrafen
Artikel 17. Lokale heffingen
Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf lokale heffingen naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 10 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:
 • a.
  Kostendekkendheid riool en afvalstoffenheffing.
 • b.
  Ten aanzien van de lokale lastendruk een vergelijking met de omringende gemeenten van degemeente Zederik.
Artikel 18. Financiering
In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:
 • a.
  de schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage;
 • b.
  de schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage;
 • c.
  de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar;
 • d.
  de rentevisie voor de komende vier jaar; en
 • e.
  de rentekosten en –opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.
Artikel 19. Weerstandsvermogen & risicobeheersing
 • 1.
  Het college biedt eens in de vier jaar een nota weerstandsvermogen & risicobeheersing aan. De raad stelt deze nota vast.
 • 2.
  De nota weerstandsvermogen & risicobeheersing behandelt in ieder geval het risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins.
 • 3.
  In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de jaarstukken neemt het college minimaal de verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten op.
 • 4.
  Voor het in beeld brengen van de weerstandscapaciteit van de gemeente wordt beoordeeld of de gemeente bij een risicoscenario de schuldverplichtingen in de toekomst kan blijven nakomen zonder dat de uitgaven aan en de investeringen in noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen.
Artikel 20. Onderhoud kapitaalgoederen
 • 1.
  Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:
  • a.
   de voortgang van het geplande onderhoud;
  • b.
   de omvang van het achterstallig onderhoud; en
 • 2.
  Het college biedt de raad tenminste eens in de vier jaar een onderhoudsplan openbare ruimte aan. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud voor het, water, wegen en kunstwerken. De raad stelt het plan vast.
 • 3.
  Het college biedt de raad tenminste eens in de vier jaar een rioleringsplan aan. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud, de uitbreiding van de riolering en de kosten van het onderhoud en de eventuele uitbreidingen. De raad stelt het plan vast.
 • 4.
  Het college biedt de raad tenminste eens in de vier jaar een onderhoudsplan gebouwen aan. Het plan bevat voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen. De raad stelt het plan vast.
Artikel 21. Bedrijfsvoering
In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:
 • a.
  de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten;
 • b.
  de kosten van inhuur derden;
 • c.
  de huisvestingskosten;
 • d.
  de automatiseringskosten;
 • e.
  de budgetten voor de raad, de griffie, de rekenkamer en de accountant;
 • f.
  de verantwoording van de doelmatigheid.
Artikel 22. Verbonden partijen
Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf verbonden partijen minimaal de verplichte onderdelen op grond van artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten op.
Artikel 23. Grondbeleid
 • 1.
  In de paragraaf grondbeleid bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel van 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:
  • a.
   het verloop van de grondvoorraad;
  • b.
   de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten; en
 • 2.
  Het college biedt de raad ten minste eens in de vier jaar een nota grondbeleid aan. De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan:
  • a.
   de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;
  • b.
   te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;
  • c.
   het verloop van de grondvoorraad;
  • d.
   de uitgangspunten voor de verkoopprijzen van gronden; en
Hoofdstuk 5. Financiële organisatie en financieel beheer
Artikel 24. Administratie
 • 1.
  De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:
  • a.
   het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen afzonderlijk;
  • b.
   het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden, contracten.
  • c.
   het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;
  • d.
   het verschaffen van informatie met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;
  • e.
   het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en
  • f.
   f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.
 • 2.
  Onder administratie wordt verstaan het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.
Artikel 25. Financiële organisatie
Het college draagt zorgt voor:
 • a.
  een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen;
 • b.
  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden;
 • c.
  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;
 • d.
  de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;
 • e.
  de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;
 • f.
  de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productenraming en de productenrealisatie;
 • g.
  het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten;
 • h.
  het beleid en de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen; en
 • i.
  het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen,
opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.
Artikel 26. Interne controle
 • 1.
  Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.
 • 2.
  Het college zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de gemeente met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de debiteurenvorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen, de kortlopende schulden en de vorderingen van crediteuren jaarlijks worden gecontroleerd. Registergoederen en bedrijfsmiddelen in eigendom van de gemeente worden tenminste eenmaal in de vier jaar afgestemd met de registratie in de (activa)administratie. Bij afwijkingen in de registratie neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.
Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Artikel 27. Intrekken oude verordening en overgangsrecht
De “Financiële verordening gemeente Zederik 2011” wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking treedt.
Artikel 28. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2015.
 • 2.
  Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening gemeente Zederik 2015.
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zederik,
gehouden op 28 september 2015.
De griffier, De voorzitter,
Naar boven