Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2015, 95310Plannen | overig
BEHEERSVERORDENING SCHELDEKWARTIER - ZUID
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Vlissingen in zijn vergadering van 15 oktober 2015 de beheersverordening Scheldekwartier - Zuid heeft vastgesteld.
In de beheersverordening zijn de bouw- en gebruiksregels, voortvloeiend uit de voor dit gebied voorheen van toepassing zijnde bestemmingsplannen, vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en (project)omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gecontinueerd.
De beheersverordening treedt, ingevolge artikel 142 van de Gemeentewet, in werking op de achtste dag na bekendmaking, dus op 29 oktober 2015. De verordening ligt vanaf die dag voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. De beheersverordening is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen.
Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open.
Vlissingen, 21 oktober 2015
Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
A.M. Demmers-van der Geest, burgemeester
mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris