Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2015, 92362Plannen | ruimtelijk
Ontwerpbestemmingsplan ‘Borchwerf II veld B kavel B10 en B15’
NL.IMRO.1674.2083VELDBB10ENB15-0301
Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 12 oktober 2015, gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Borchwerf II veld B kavels B10 en B15’.
Inzage
Doel van dit bestemmingsplan is het komen tot een nieuwe bestemmingsplanregeling voor de kavels B10 en B15 op Borchwerf II veld B. Dit bestemmingsplan regelt de nieuwe bouwgrenzen en omvatten het omzetten van de bestemming ‘Groen’ en ‘Water’ in ‘Bedrijventerrein – 2’ tevens zijn de aanduidingen ‘Bedrijfswoningen’ en ‘Retentiegebied’ vervallen.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie publiekszaken in het Stadskantoor. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is tevens te vinden op de website van de gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl alsmede op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal,  onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Borchwerf II veld B kavels B10 en B15’ zaaknummer 942409”. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch naar voren worden gebracht. Het hiervoor aangewezen telefoonnummer in het Stadskantoor is: 14 0165.
Indien zienswijzen worden ingediend vindt op woensdag 25 november 2015 om 19.30 uur een hoorzitting plaats. Alle indieners van een zienswijze worden hiervoor uitgenodigd.
Meer informatie
Voor nadere informatie: Team Ruimtelijke ontwikkeling, mevrouw Petra Loos 14 0165, e-mail p.loos@roosendaal.nl .
Roosendaal, 9 oktober 2015