Gemeenteblad van Hulst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HulstGemeenteblad 2015, 92167Beleidsregels
Besluit tot wijziging van de Beleidsregels subsidieverstrekking gemeente Hulst 2007 in verband met Harmonisatie gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk en kinderopvang; tevens besluit tot vaststelling van de wijziging in het subsidieplafond, in de Lijst Subsidieplafonds en grondslagen 2015 door de subsidieregel 9 te vervangen door subsidieregel 9a en 9b
De raad van de gemeente Hulst;
 
B E S L U I T :
Gelezen het voorstel van het College om het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk volledig te harmoniseren met de kinderopvang en hiertoe:
 • -
  de subsidieregel 9 Peuterspeelzalen met ingang van 1 november 2015 in te trekken;
 • -
  met ingang van 1 november 2015 de subsidieregel 9a Geld-Volgt-Kind regeling Peutergroepen in te laten gaan en voor 2015 een subsidieplafond ad € 22.500,- vast te stellen;
 • -
  met ingang van 1 november 2015 de subsidieregel 9b Compensatieregeling Peutergroepen in te laten gaan en voor 2015 een subsidieplafond ad € 1.700,- vast te stellen;
 • -
  ten behoeve van de frictiekosten in verband met de opheffing van de St. Peuterspeelzalen Hulst een budget beschikbaar stellen ad € 35.000,-.
 
 Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van de gemeente Hulst van 1 oktober 2015,
 De raadsgriffier, De raadsvoorzitter,
Bijlage subsidieregel 9a Geld-Volgt-Kind regeling Peutergroepen:
9a Geld-Volgt-Kind regeling Peutergroepen
Beleidsdoel
Ieder kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kan deelnemen aan de specifieke peutergroepen zoals deze worden aangeboden binnen de kinderdagopvang en daarmee leren in een stimulerende voorschoolse speel- en leeromgeving.
Product
Een financiële compensatie aan de aanbiedende kinderopvangorganisatie indien vraagouders geen gebruik kunnen van de Kinderopvangtoeslag (via de Belastingdienst) en gefactureerd worden op basis van jaarinkomen.
Subsidievorm
Waarderingssubsidie
Specifieke vereisten:
Vereisten aan de organisatie
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:
 • 1.
  haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;
 • 2.
  zich direct op de peuters van de gemeente te richten;
 • 3.
  te voldoen aan de vereisten zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de bijbehorende besluiten en beleidsregels en de werklocaties moeten zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Vereisten bij de aanvraag
De aanvraag kan per maand of per kwartaal achteraf worden ingediend middels het daartoe vastgestelde en door de gemeente verstrekte formulier.
 Subsidieberekening en verdeelsleutel
Variabel bedrag per peuter, waarbij een peuter:
 • -
  mag instromen op de leeftijd van minimaal 2 jaar;
 • -
  minimaal 1 en maximaal 2 keer per week de peutergroep bezoekt gedurende maximaal 40 weken per kalenderjaar (de kalenderweken zijn gelijk aan de weken waarop de basisscholen onderwijs aanbieden);
 • -
  een groep bestaat uit maximaal 16 peuters.
 De hoogte van het subsidie wordt als volgt berekend:
 • -
  vaststellen dat de vraagouder(s) niet in aanmerking kom(en)t voor een kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst en de redenen daarvoor;
 • -
  rekenformule: Maximum uurtarief kinderdagopvang ten behoeve van kinderopvangtoeslag Belastingdienst (voor 2015 € 6,84) minus het op basis van jaarinkomen feitelijk gefactureerde uurtarief (conform de VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk).
Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.
Verdeelsleutel: eerst komt, eerst maalt.
 Eigen bijdrage
De instelling dient de hoogte van het feitelijk te factureren uurtarief te baseren op de (jaarlijks vastgestelde) VNG Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk.
 Uitvoeringsovereenkomst
Er wordt geen uitvoeringsovereenkomst opgesteld.
 Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.
Bijlage subsidieregel 9b Compensatieregeling Peutergroepen:
9b Compensatieregeling Peutergroepen
Beleidsdoel
Ieder kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kan deelnemen aan de specifieke peutergroepen zoals deze worden aangeboden binnen de kinderdagopvang en daarmee leren in een stimulerende voorschoolse speel- en leeromgeving.
Product
Een financiële compensatie bieden aan de kinderopvangorganisatie indien er gedurende een periode van maximaal 2 jaren minder peuters gebruik maken van een peutergroep op een locatie dan de bezettingsondergrens.
Subsidievorm
Waarderingssubsidie
Specifieke vereisten:
 • -
  de bezettingsondergrens is 6 peuters;
 • -
  deze subsidieregel geldt alleen voor die peutergroepen die zijn voortgekomen uit de voormalige gesubsidieerde peuterspeelzalen
 • -
  een peuter mag instromen op de leeftijd van minimaal 2 jaar;
 • -
  een peuter bezoekt de peutergroep minimaal 1 en maximaal 2 maal per week gedurende maximaal 40 weken per kalenderjaar (de kalenderweken zijn gelijk aan de weken waarop de basisscholen onderwijs aanbieden);
 • -
  een groep bestaat uit maximaal 16 peuters.
Vereisten aan de organisatie
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie:
 • -
  haar activiteiten te laten plaatsvinden in de gemeente;
 • -
  zich direct op de peuters van de gemeente te richten;
 • -
  te voldoen aan de vereisten zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de bijbehorende besluiten en beleidsregels en de werklocaties moeten zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Vereisten bij de aanvraag
De aanvraag kan per maand of per kwartaal achteraf worden ingediend middels het daartoe vastgestelde en door de gemeente verstrekte formulier en bijlage(n).
 Subsidieberekening en verdeelsleutel
Een bedrag per maand per niet bezette kindplaats tot en met de ondergrens, waarbij er een minimale bezetting moet zijn van 4 peuters. Indien er gedurende maximaal 2 maanden maar 3 kinderen de peutergroep bezoeken, dan zal ook voor deze onderbezetting een bedrag per maand worden gecompenseerd.
 De rekenformule hierbij van toepassing is:
Bedrag per maand is: (maximale uurtarief kinderdagopvang geldend voor de vaststelling kinderopvangtoeslag – voor 2015 € 6,84 - x 4 uur per dagdeel x 2 dagdelen per week x 40 kalenderweken) : 12
 Jaarlijks wordt door de gemeenteraad het subsidieplafond vastgesteld.
Verdeelsleutel: eerst komt, eerst maalt.
 Eigen bijdrage
n.v.t.
 Uitvoeringsovereenkomst
Er wordt geen uitvoeringsovereenkomst opgesteld.
 Burgemeester en wethouders kunnen bij wijze van uitzondering aan één of meerdere van de vereisten ontheffing verlenen.