Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 91261Overige besluiten van algemene strekking
Gemeente Sittard-Geleen, Cluster Sociale zaken, Team Zorg – Ondermandaatbesluit unitcoördinator jeugd
Het Hoofd Sociale Zaken, J.A.M. Heesen
 
Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II;
 
Gezien:
 • het Besturings- en Managementconcept, waarin de besturings- en managementfilosofie van de gemeente Sittard-Geleen is beschreven;
 • het Organisatiebesluit gemeente Sittard-Geleen 2013, waarin de structuur van de organisatie, alsmede taken van de organisatiedelen zijn uitgewerkt en vastgelegd;
 • de Budgetregeling gemeente Sittard-Geleen, waarin budgetten aan taken en functies worden toegekend;
 • het P&C-besluit gemeente Sittard-Geleen, waarin sturing, beheersing, verantwoording en controle is vastgelegd;
Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het Hoofd Sociale Zaken, conform het bepaalde in artikel 3 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II, gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;
BESLUIT:
Artikel 1. Ondermandaat
De unitcoördinator jeugd, heeft binnen de door het Hoofd Sociale Zaken gegeven instructies, de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen -alsmede het afdoen van stukken betreffende alle aangelegenheden die behoren tot het taakveld van het team op grond van het Organisatiebesluit, en is uit dien hoofde gerechtigd verplichtingen met -financiële- consequenties aan te gaan en uitgaven goed te keuren, conform de Budgetregeling en in overeenstemming met het gemeentelijke Inkoop- en aanbestedingsbeleid, tenzij bij wet anders is bepaald.
Artikel 2. Beperkingen ondermandaat
 • 1.
  Met betrekking tot het in artikel 1 verleende ondermandaat is nader bepaald dat geen ondermandaat wordt verleend:
  • voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de bepalingen van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sittard-Geleen, m.u.v. het verlenen van (vakantie)verlof, adv, kort buitengewoon verlof, alsmede het accorderen van declaraties m.b.t. reis- en verblijfkosten, autokosten, overuren en studiekosten;
  • voor het verstrekken van opdrachten dan wel het aangaan van financiële verplichtingen, die het bedrag van € 25.000,– exclusief BTW te boven gaan;
 • 2.
  Met betrekking tot het in artikel 1 verleende ondermandaat is nader bepaald dat ondermandaat wordt verleend na inhoudelijk afstemming met het hoofd:
  • bij besluiten en beslissingen op bezwaarschriften met een hoog financieel risico waarbij het gaat om een bedrag van meer dan € 50.000,–;
  • het nemen van besluiten over het al dan niet instellen van een rechtsmiddel in een juridische procedure.
Artikel 3. Ondertekening
De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:
'Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen' 'namens dezen', respectievelijk
'De Burgemeester van Sittard-Geleen', 'namens deze,'
gevolgd door de functienaam van de ondergemandateerde,
de handtekening van deze ondergemandateerde,
en onder vermelding van naam van deze ondergemandateerde.
Artikel 4. Verantwoording
De unitcoördinator jeugd of diens waarnemer legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:
 • Voorjaars- en najaarsrapportages;
 • Clusterrapportages;
 • Jaarrekening;
 • (Meerjaren-)Begroting;
 • Regulier overleg tussen hoofd en unitcoördinator jeugd;
 • Ad hoc overleg tussen hoofd en unitcoördinator jeugd (bij spoedeisende zaken);
 • Managementinformatie.
Artikel 5. Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking
 • 1.
  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en op internet.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.
 • 3.
  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het ondermandaat van 18-11-2014, gepubliceerd op 26-11-2014, ingetrokken.
 
Sittard-Geleen, 22-09-2015

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen / de Burgemeester van Sittard-Geleen,

namens dezen / namens deze,

Hoofd Sociale Zaken,

J.A.M. Heesen

Goedkeuring door de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur ex artikel 3 lid 2 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II.

Voor akkoord:

J.H.J. Höppener