Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 91259Overige besluiten van algemene strekking
Gemeente Sittard-Geleen, Cluster Sociale zaken, Team Zorg, Intrekkingsbesluit teammanager belast met onderdeel Jeugd en RBL
Het Hoofd Sociale Zaken, J.A.M. Heesen
 
Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II;
BESLUIT:
Artikel 1. Intrekking ondermandaat
Het volgende ondermandaat wordt ingetrokken:
  • Ondermandaat van de Teammanager belast met onderdeel Jeugd en RBL
Artikel 2. Bekendmaking, intrekking en inwerkingtreding
  • 1.
    Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en op internet.
  • 2.
    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.
  • 3.
    Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het ondermandaat van 23-01-2015 ingetrokken.
 
Sittard-Geleen, 22-09-2015

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen / de Burgemeester van Sittard-Geleen,

namens dezen / namens deze,

Hoofd Sociale Zaken,

J.A.M. Heesen

Goedkeuring door de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur ex artikel 3 lid 2 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II.

Voor akkoord:

J.H.J. Höppener