Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 91258Overige besluiten van algemene strekking
Cluster Sociale Zaken Team Zorg – Unit leerplicht Ondermandaatbesluit all round medewerker RBL
Het Hoofd Sociale Zaken, J.A.M. Heesen
 
Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II;
 
Gezien:
 • het Besturings- en Managementconcept, waarin de besturings- en managementfilosofie van de gemeente Sittard-Geleen is beschreven;
 • het Organisatiebesluit gemeente Sittard-Geleen 2013, waarin de structuur van de organisatie, alsmede taken van de organisatiedelen zijn uitgewerkt en vastgelegd;
 • de Budgetregeling gemeente Sittard-Geleen, waarin budgetten aan taken en functies worden toegekend;
 • het P&C-besluit gemeente Sittard-Geleen, waarin sturing, beheersing, verantwoording en controle is vastgelegd;
Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het Hoofd Sociale Zaken, conform het bepaalde in artikel 3 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II, gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden;
BESLUIT:
Artikel 1. Ondermandaat
 • 1.
  De allround medewerker RBL heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden
  • voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;
  • uitvoering geven aan de Wet bescherming persoonsgevens (Wbp), Wetstructuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen(Wet SUWI) en Regeling SUWI alsmede op alle daarop gebaseerde lagere regelgeving (AMvB’s) als -nadere- vigerende uitvoeringsregelgeving en beleidsregels.
   tenzij bij wet anders is bepaald.
 • 2.
  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.
Artikel 2. Ondertekening
De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:
‘Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen’ ‘namens dezen’, respectievelijk
‘De Burgemeester van Sittard-Geleen’, ‘namens deze’
gevolgd door de functienaam van de ondergemandateerde,
de handtekening van deze ondergemandateerde,
en onder vermelding van naam van deze ondergemandateerde.
Artikel 3. Verantwoording
De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:
 • Regulier overleg tussen hoofd, teammanager en/of unitcoördinator leerplicht en in artikel 1 genoemde functionaris;
 • Ad hoc overleg tussen hoofd, teammanager en/of unitcoördinator leerplicht en in artikel 1 genoemde functionaris (bij spoedeisende zaken).
Artikel 4. Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking
 • 1.
  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en op internet.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.
 • 3.
  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het ondermandaat van 18-11-2014, gepubliceerd op 26-11-2014, ingetrokken.
 
Sittard-Geleen, 22-09-2015

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen / de Burgemeester van Sittard-Geleen,

namens dezen / namens deze,

Hoofd Sociale Zaken,

J.A.M. Heesen

Goedkeuring door de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur ex artikel 3 lid 2 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II.

Voor akkoord:

J.H.J. Höppener

De gemeentesecretaris van Sittard-Geleen,