Gemeenteblad van Tilburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgGemeenteblad 2015, 89794Plannen | ruimtelijk
Vastgestelde Omgevingsvisie Tilburg 2040
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg maakt bekend dat de gemeenteraad op 21 september de Omgevingsvisie Tilburg 2040 heeft vastgesteld. Op grond van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn gemeenten verplicht om voor hun gehele grondgebied een structuurvisie op te stellen. Met het vaststellen van de Omgevingsvisie voldoet Tilburg aan deze wettelijke verplichting. De Omgevingsvisie Tilburg 2040 vervangt de Ruimtelijke Structuurvisie Tilburg 2020, de structuurvisie Zuidwest 2020 en de structuurvisie Noordoost 2020.
Het identificatienummer van deze visie is NL.IMRO.0855.STV2015001-c001.
Inhoud omgevingsvisie
De Omgevingsvisie Tilburg 2040 schetst de visie en strategie voor de langetermijnontwikkeling van Tilburg. De Omgevingsvisie Tilburg 2040 richt zich op een vitale, duurzame ontwikkeling van de stad en volgt een strategie met drie sporen.
  • 1.
    De Brabantstrategie: De gemeente wil haar economie versterken en op internationaal niveau een rol van betekenis spelen. Tilburg wil dit doen door de krachten te bundelen met Eindhoven, Den Bosch, Breda en Helmond: samen werken aan het versterken van de concurrentiepositie, een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke leefomgeving.
  • 2.
    De regiostrategie: daarnaast wil Tilburg een belangrijke spil zijn in de regio Hart van Brabant; een goed bereikbare stad waar bewoners uit de regio naartoe komen voor werk, medische zorg, onderwijs en een compleet aanbod van winkels, cultuur en recreatie.  
  • 3.
    De stadsstrategie: Tilburg wil ook een leefbare stad zijn met vitale dorpen, wijken en buitengebied. Dat vraagt woningen voor alle leefstijlen en een aantrekkelijke woonomgeving. Groen en water dragen daaraan bij. Goede verbindingen tussen de stadsdelen zijn belangrijk, net als een buurt waar bewoners een groot deel van hun leven kunnen blijven wonen en zich thuis voelen.
De Omgevingsvisie Tilburg 2040 geeft aan waar de gemeente haar tijd, geld en bestuurskracht aan gaat besteden. En welke prioriteiten daarbij gelden. Op basis van de visie gaat de met andere partijen samenwerkingsrelaties aan en probeert subsidies te verwerven.
Zienswijzen
De ontwerp-Omgevingsvisie Tilburg 2040 heeft van 10 april tot en met 26 mei 2015 ter inzage gelegen. Er zijn 19 zienswijzen binnengekomen. Een aantal daarvan heeft geleid tot enkele wijzigingen in de Omgevingsvisie Tilburg 2040.
Omgevingsvisie raadplegen?
Iedereen kan de vastgestelde Omgevingsvisie Tilburg 2040 raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. Tevens ligt een papieren versie van de Omgevingsvisie ter inzage in de Stadswinkel Centrum van de gemeente Tilburg, Stadhuisplein 128 (ingang naast het Paleis), geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.
Inwerkingtreding
De Omgevingsvisie treedt in werking met ingang van de dag na deze bekendmaking. De Omgevingsvisie (structuurvisie) is geen juridisch bindend document. Daarom is tegen het besluit tot vaststelling van de Omgevingsvisie geen bezwaar of beroep mogelijk.
 
Tilburg, 2 oktober 2015
 
Het college,
 
drs. G.G.H.M. Haanen MBA mr. P.G.A. Noordanus
de gemeentesecretaris de burgemeester