Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2015, 88397Verordeningen
Gemeente Stadskanaal: Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal
 
 
De raad van de gemeente Stadskanaal;
Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht:
b e s l u i t:
vast te stellen de navolgende
Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal.
Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
 • 1.
  Er is een werkgeverscommissie.
 • 2.
  Aan de onder 1 genoemde commissie worden de bevoegdheden gedelegeerd die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e van de Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet.
 • 3.
  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.
 • 4.
  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.
 • 5.
  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.
Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie
 • 1.
  De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden van de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.
 • 2.
  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad. De werkgeverscommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
 • 3.
  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:
  • a.
   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;
  • b.
   indien het lid aftreedt als lid van de raad;
  • c.
   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.
 • 4.
  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om als adviseur in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
Artikel 3 Taken voorzitter
De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:
 • a.
  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;
 • b.
  het leiden van de vergaderingen;
 • c.
  het doen naleven van deze verordening;
 • d.
  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;
 • e.
  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.
Artikel 4 Ondersteuning van de commissie
De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat.
Artikel 5 Besluitvorming
 • 1.
  Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden, zoals bedoeld in artikel 2.
 • 2.
  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.
Artikel 6 Verslaglegging
De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.
Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen
 • 1.
  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.
 • 2.
  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.
 • 3.
  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8 Vergaderfrequentie
De werkgeverscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.
Artikel 9 Verantwoording
De werkgeverscommissie informeert de raad met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 jaarlijks over haar werkzaamheden en bevindingen.
Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.
Artikel 11 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag, volgende op die van zijn bekendmaking.
Artikel 12 Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als "Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal".
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2015.
De raad
de heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama
raadsgriffier voorzitter