Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2015, 81959Overige overheidsinformatie
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 37 - 2015
 
INGEKOMEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)
Locatie
Omschrijving
Activiteit
Datum ontvangst
Dossiernummer
Populier 24
Bouw erker (voorzijde)
Bouwen
31-08-2015
WV-15-01123
Hulst ong.
Kappen 18 elzen
Kappen
27-08-2015
WV-15-01129
Wagenmaker/Munter- straat
Kappen 6 berken
Kappen
27-08-2015
WV-15-01130
Klepperen e.o.
Kappen 7 bomen
Kappen
27-08-2015
WV-15-01131
U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.
ONTWERPBESLUITEN
Omgevingsvergunning
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)
Locatie
Omschrijving
Activiteit
Datum ont werp
Dossiernummer
Sonseweg 33
Het bouwen van een loods tbv caravanstalling
Bouwen/afwijken bestemmingsplan
02-09-2015
WV-15-01054
U kunt een ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken inzien. De stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage vanaf de datum van deze bekendmaking. U kunt de stukken elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur komen bekijken. Op maandag kan dat ook van 17.00 tot 19.00 uur. Als u buiten deze tijden wilt komen maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499.
U kunt de ontwerpbeschikking en de ruimtelijke onderbouwing dook digitaal bekijken via www.gemeentebest.nl/bouwen/bestemmingsplannen onder het kopje ‘in procedure’ of www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0753. ovschepensca2015-ON01.
Zienswijze
Burgemeester en wethouders willen de vergunning gaan verlenen. Als u het hier niet eens bent kunt u ons uw zienswijze geven. Dit doet u binnen zes weken na deze publicatie. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499.
VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt
Omgevingsvergunning
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)
Locatie
Omschrijving
Activiteit
Verzendd atum besluit
Dossiernummer
Grasheuvel 16
Plaatsen veranda
Bouwen/afwijken bestemmingsplan
02-09-2015
WV-15-00951
Zwikkerstraat 5
Uitbreiden dakkapel
Bouwen
02-09-2015
WV-15-00991
Bezwaar
Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:
 • -
  de datum
 • -
  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • -
  de reden waarom u bezwaar maakt.
 • -
  uw naam, (e-mail)adres en handtekening
Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.
Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.
Evenementenvergunning
(Algemene Plaatselijke Verordening , artikel 2. 25, lid 1)
Locatie
Omschrijving
Verzenddatum besluit
Dossiernumme r
Kapelweg 28
Houden van BGM behendigheidswed- strijd
02-09-2015
HZ_EVEM-15-00609
Bezwaar
Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:
 • -
  de datum
 • -
  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • -
  de reden waarom u bezwaar maakt.
 • -
  uw naam, (e-mail)adres en handtekening
Het bezwaarschrift stuurt u naar de burgemeester van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.
Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de burgemeester een beslissing neemt op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.
VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 3.9, lid 2)
Voor de hieronder genoemde aanvragen hebben wij de besluitvorming met zes weken uitgesteld.
Locatie
Omschrijving
Activiteit
Uiterste besluitdatum
Dossiernummer
I.B.C.weg 2
Herinrichten pand t.b.v. een logiesgebouw
Bouw
16-10-2015
WV-15-00741
Bomenbeemd ong.
Bouw tweekapper en aanleggen inrit/uitweg
Bouwen/in- rit/uitweg
16-10-2015
WV-15-00925
INGEKOMEN MELDINGEN
Voor de hieronder genoemde locaties hebben wij meldingen ontvangen. Een melding wordt ingediend bij nieuwvestiging, bij wijziging of als ten onrechte niet eerder een melding werd ingediend.
Milieumelding
(Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 1.10)
Locatie
Omschrijving
Datum ontvangst
Dossiernumme r
Monnikenweg 5
Oprichten bedrijf
31-08-2015
HZ_M840-15-01122
Mosselaarweg 25A
Veranderen bedrijf
01-09-2015
HZ_M840-15-01126
Tegen deze melding(en) kunt u geen bezwaar maken.
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Nummerbesluit
(Wet basisregistratie adressen en gebouwen, artikel 6)
Locatie
Omschrijving
Verzenddatum besluit
Dossiernumme r
Nieuwstraat 65
Toekennen nummering i.v.m. splitsing
01-09-2015
NR-15-01036
Bezwaar
Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:
 • -
  de datum
 • -
  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • -
  de reden waarom u bezwaar maakt.
 • -
  uw naam, (e-mail)adres en handtekening
Het bezwaarschrift stuurt u naar de burgemeester van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.
Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de burgemeester een beslissing neemt op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.
Incidentele ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken
(Drank- en horecawet, artikel 35)
Locatie
Omschrijving
Verzenddatum besluit
Dossiernumme r
Kapelweg 28
Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, BGM behendigheidswedstrijd
02-09-2015
HZ_DHW_O-15-00610
Bezwaar
Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:
 • -
  de datum
 • -
  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • -
  de reden waarom u bezwaar maakt.
 • -
  uw naam, (e-mail)adres en handtekening
Het bezwaarschrift stuurt u naar de burgemeester van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.
Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de burgemeester een beslissing neemt op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.