Bijzondere voorschriften voor sandwich- en/of driehoeksborden
 
De regels zijn van toepassing op tijdelijke reclameborden ( sandwich- en/of driehoeksborden) die worden geplaatst langs gemeentelijke wegen om een lantaarnpaal in de gemeente Kapelle met betrekking tot evenementen en activiteiten op grond van artikel 2:10 van de APV.
 
Uitgezonderd reclameborden van politieke partijen in verkiezingstijd.
 
 • 1.
  Het aanbrengen en exploiteren van sandwich- en/of driehoeksborden is voorbehouden aan een door de gemeente aangewezen externe partij;
 • 2.
  Het is voor derden verboden sandwich- en/of driehoeksborden te plaatsen anders dan via de partij waaraan een exclusief recht op exploitatie is verleend. Deze partij draagt namens de gemeente zorg voor afhandeling van aanvragen en voor het aanbrengen van reclame/en of aankondigingen;
 • 3.
  De aankondiging dient betrekking te hebben op een (commercieel) evenement/activiteit binnen de regio Zeeland;
 • 4.
  De aankondiging mag niet gebruikt worden voor handelsreclame;
 • 5.
  In de gemeente Kapelle mogen per evenement maximaal 20 sandwich- en/of driehoeksborden geplaatst worden gedurende maximaal 14 dagen voorafgaand aan tot drie dagen na afloop van het evenement;
 • 6.
  De tijdelijke reclameborden mogen uitsluitend worden aangebracht in de daarvoor bestemde displays tot maximaal A0 formaat, welke vast zijn aangebracht om lichtmasten;
 • 7.
  Er mag slechts 1 display per lichtmast worden aangebracht;
 • 8.
  De sandwich- en/of driehoeksborden dienen zodanig geplaatst te worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet wordt belemmerd en dat een vrije doorgang gewaarborgd blijft, waarbij het trottoir of voetpad over een breedte van tenminste 1,50 m vrij wordt gehouden;
 • 9.
  De borden dienen te zijn gemaakt van water- en weersbestendig materiaal, en de plaatser van de borden dient er voor zorg te dragen dat de borden in goede staat van onderhoud zijn en blijven;
 • 10.
  Wanneer borden niet (tijdig) worden verwijderd of in strijd met de nadere regels zijn geplaatst, wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld de aangetroffen reclameborden binnen een redelijke termijn te verwijderen. Na het verstrijken van deze termijn worden de borden op kosten van de overtreder verwijderd en opgeslagen. De feitelijke uitvoering hiervan zal plaatsvinden door de aangewezen partij;
 • 11.
  In die situaties waarin naar het oordeel van het gemeentebestuur geplaatste borden een acuut gevaar opleveren, dan wel kunnen opleveren vanwege verkeersonveiligheid, het hebben van een belemmerde doorgang, onveiligheid en onbruikbaarheid van de weg of problemen met het onderhoud daarvan, openbare orde problemen, dan wel overlast veroorzaakt voor de omgeving of anderszins ontoelaatbare omstandigheden, worden deze borden onmiddellijk, en zonder voorafgaande waarschuwing op kosten van de overtreder verwijderd en opgeslagen. De feitelijke uitvoering hiervan zal plaatsvinden door de aangewezen partij;
 • 12.
  Deze wijziging van de beleidsregel 'Nadere regels voor terrassen en uitstallingen 2012'  treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.
 
Kapelle, 1 september 2015
Burgemeester en wethouders van Kapelle,
De loco- secretaris, De burgemeester,
 
 
mr. A.J. van den Berge mr. A.B. Stapelkamp
 
 
Naar boven