ONTWERP-MAATWERKVOORSCHRIFTEN
 
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN
Kader
De inrichting is gelegen aan de Wildbaan 21 te Vlissingen. Binnen de inrichting vinden in de dag-, avond-, en nachtperiode verenigingsactiviteiten plaats. Het gebruik van de inrichting voor het repeteren met een orkest of een koor en het aan- en afrijden van voertuigen kan geluidhinder veroorzaken bij naastgelegen geluidgevoelige objecten. Mogelijke geluidhinder kan worden voorkomen door het stellen van maatwerkvoorschriften. Deze beschikking voorziet hierin.
Reikwijdte
Het akoestisch onderzoek is opgesteld op basis van de handreiking Meten en Rekenen Industrielawaai. Zowel het maximale geluidsniveau als het equivalente geluidsniveau is op basis van de handreiking bepaald.
Toetsing
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat aan de geluidsgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan.
Conclusie
Om te borgen dat aan de geluidsgrenswaarden en voorzieningen uit het akoestisch onderzoek wordt voldaan zijn maatwerkvoorschriften noodzakelijk.
Het maatwerk is van toepassing op de gehele inrichting en geldt voor alle gebruikers.
Wij zien geen reden om verdere verplichtingen te stellen dan in dit maatwerk opgenomen. Wij houden ons wel bevoegd verdere voorschriften te stellen als blijkt dat de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit overschreden worden.
BESLUIT
Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer besluiten wij om nadere voorschriften te stellen aan de inrichting gelegen aan de Wildbaan 21. Deze voorschriften kunnen worden gesteld op grond van artikel 2.20 lid 5 van Activiteitenbesluit milieubeheer.
VOORSCHRIFTEN
Geluid s niveaus
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
Beoordelingspunt
Dagperiode (07.00-19.00 uur) in dB(A)
Avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) in dB(A)
Nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur) in dB(A)
Vliedberg 27
50
45
40
Het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:
Beoordelingspunt
Dagperiode (07.00-19.00 uur) in dB(A)
Avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) in dB(A)
Nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur) in dB(A)
Vliedberg 27
70
65
60
Gedragsmaatregelen
Bezoekers betreden en verlaten het gebouw via de westzijde van het gebouw (bijlage 1).
Deuren in een buitengevel van de inrichting moeten zelfsluitend zijn met uitzondering van nooduitgangen. Tijdens het ten gehore brengen en beoefenen van muziek of zang moeten ramen en deuren in de buitengevel gesloten zijn. In deze situatie mogen deuren slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.
Bezoekers mogen zich van 23.00 tot 9.00 niet langer voor de inrichting ophouden dan voor het onmiddellijk binnentreden en verlaten noodzakelijk is.
Binnen de inrichting mag enkel muziek beoefend worden van 9.00 tot 23.00.
Er mogen zich geen bezoekers binnen de grenzen van de inrichting bevinden van 2.00 tot 6.00. Dit voorschrift geldt niet voor het onmiddellijk in- en uitladen van instrumenten en aanverwante zaken voor en na optredens buiten de inrichting met een maximum van 12 maal per jaar.
In de kantine mag enkel achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht.
Het ten gehore brengen en beoefenen van muziek mag slechts plaatsvinden binnen het gebouw van de inrichting.
De inrichting mag niet voor feesten en partijen worden gebruikt.
Er mogen binnen de inrichting geen muziekuitvoeringen (optredens) worden gegeven mits de uitvoering gelijk of kleinschaliger is dan de reguliere repetities voor wat betreft de hoeveelheid geluid en het aantal verkeersbewegingen.
Overig
Tijdens een collectieve festiviteit of een incidentele festiviteit op grond van de APV zijn de maatwerkvoorschriften niet van toepassing.
Dit maatwerkvoorschrift geldt niet ten tijde van het zich in de inrichting voordoen van calamiteiten.
Toelichting op voorschriften
1.4
Het betreden en verlaten van het gebouw veroorzaakt mogelijk geluidshinder. Om die reden is opgenomen dat enkel de hoofdentree aan de westzijde als doorgang dient. Ook wordt geluidshinder bij gebruik van de deur aan de westzijde beperkt door de sluis (twee deuren).
1.5
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan als ramen en deuren gesloten zijn. Om deze reden is in het maatwerk een verplichting tot het sluiten van alle ramen en deuren opgenomen.
Door personen wordt vaak vergeten of nagelaten de deur te sluiten. Om het sluiten van de deuren te waarborgen is de verplichting tot zelfsluitende deuren opgenomen, bijvoorbeeld het gebruik van een deurdranger. Dit geldt niet voor de nooduitgang aangezien die deuren niet als reguliere in- of uitgang dienen.
1.6
Het buiten ophouden veroorzaakt onnodig geluidsoverlast in de omgeving. Om die reden mogen bezoekers zich op de genoemde tijden niet langer voor de inrichting ophouden dan voor het onmiddellijk binnentreden en verlaten van de inrichting noodzakelijk is. Dit voorschrift richt zich niet op personen die zich buiten ophouden voor bijvoorbeeld roken.
1.8
Voor de sluitingstijden is aangesloten bij artikel 2:27 van de Algemene plaatselijke verordening. Deze tijden zijn gelijk aan de tijden van de voormalige gebruikers (Seolto). De horecalokaliteit mag niet gebruikt worden als tussen 2.00 en 6.00 instrumenten en aanverwante zaken worden in- of uitgeladen. Het in- en uitladen van instrumenten en aanverwante zaken mag slecht incidenteel plaatsvinden en daarmee maximaal 12 maal per jaar.
1.9
Achtergrondmuziek betekend dat er maximaal 75 dB(A) aan geluid in de kantine geproduceerd mag worden.
1.10
Er is niet berekend of bij het ten gehore brengen van muziek of het beoefenen van muziek in de buitenlucht aan de geluidsnormen wordt voldaan. Deze activiteit is daarom niet toegestaan.
1.13
Tijdens een collectieve festiviteit of een incidentele festiviteit zijn de maatwerkvoorschriften niet van toepassing. Deze festiviteiten mogen maximaal 12 maal per jaar plaatsvinden na het aanvragen van een geluidsdag of evenementenvergunning. Bij deze festiviteiten gelden regels voor geluid op grond van de Algemene plaatselijke verordening (hoofdstuk 4).
Bijlage 1: Situatietekening
Naar boven