Vaststelling bestemmingsplan Eikberg
Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 16 juli 2015 het bestemmingsplan Eikberg (NL.IMRO.0758.BP2012058005-0401) heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in het aanpassen van het vigerende bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van woningen en enkele bedrijven binnen het plangebied. Het plangebied ligt ten zuidoosten van het dorp Bavel.
 
Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Deze wijzigingen hebben betrekking op beperkte wijzigingen in de regels en de toelichting op het plan.
 
Ter inzage
Het bovengenoemde plan ligt ter inzage van 3 september tot en met 14 oktober 2015. Het plan is digitaal te raadplegen via de website www.breda.nl/ruimtelijkeplannen. In de tekst kunt u het programma ‘Ruimtelijke plannen van de Gemeente Breda’ starten. Ook ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda.
 
Beroep
Tot en met 14 oktober 2015 is het voor belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerp naar voren hebben gebracht of iedere andere belanghebbende tegen de in het plan aangebrachte wijzigingen, mogelijk om tegen de vaststelling van het bestemmingsplan schriftelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Naar boven