Drank- en Horecawet/APV
 
Kennisgeving terinzagelegging
 
De burgemeester van Vlissingen is voornemens ambtshalve een nieuwe exploitatie- en Horecavergunning ingevolge de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013, respectievelijk de Drank- en Horecawet te verlenen aan de hierna genoemde paracommerciële instelling:
 
het bestuur van Kegel- en Biljart
Vereniging Vlissingen
t.a.v. de heer J.C.J. Verstaeten
Regentessestraat 22
 
Betreft de kantine aan de President Rooseveltlaan 731c te Vlissingen.
 
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet wordt ook aan de Drank- en Horecawetvergunning voorschriften verbonden.
Het ontwerp van de besluiten ligt op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet en artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 27 augustus 2015 gedurende 6 weken in de centrale hal van het stadhuis van de Gemeente Vlissingen (Paul Krugerstraat 1) tijdens kantooruren voor belanghebbenden ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de ontwerpvergunningen schriftelijk of mondeling naar voren brengen.
 
 
Vlissingen, 27 augustus 2015
De burgemeester van Vlissingen.
 
 
Naar boven