Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2015, 76884Beschikkingen | afhandeling
Verleende vergunning op grond van de Algemeen plaatselijke verordening Eemnes
door de burgemeester en burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft
 
  • 1.
    Het houden van een schuurfeest in pensionstal “De Heidehoek” aan de Oud Eemnesserweg 7 (3755 MR) op 3 oktober 2015 van 20.00 tot 03.00 uur ’s nachts, verzonden 4 augustus 2015.
 
 
Bezwaar:
 
Tegen de verleende vergunningen kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken na bekendmaking van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden bij burgemeester en wethouders, Postbus 71, 3755 BH Eemnes. De datum van bekendmaking is per besluit aangegeven. De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ te Eemnes. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, bereikbaar op telefoonnummer 14035.
 
Degene die een bezwaarschrift indient kan tevens een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht .