Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2015, 75616Overige overheidsinformatie
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 34-2015
 
INGEKOMEN AANVRAGEN
Omgevingsvergunning
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)
Locatie
Omschrijving
Activiteit
Datum ontvangst
Dossiernummer
Sonseweg 33
Vervangen van een loods
Bouwen
07-08-2015
WV-15-01054
Groene Woud
Realiseren van voorzieningen t.b.v. het leefgebied voor het Edelhert in het Groene Woud
Bouwen/Aanleg
11-08-2015
WV-15-01068
Mr.T.J.Verschuurstraat 72
Plaatsen dakopbouw
Bouwen
13-08-2015
WV-15-01076
U kunt de aanvragen op het gemeentethuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.
Evenementenvergunning
(Algemene Plaatselijke Verordening , artikel 2. 25, lid 1)
Locatie
Omschrijving
Datum ontvangst
Dossiernumme r
Broekstraat 11
Bestse kerstmarkt 2015
10-08-2015
HZ_EVK-15-01067
U kunt de aanvragen op het gemeentethuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met acht weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.
VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt
Vergunning invalideparkeerplaats
(Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, artikel 12)
Locatie
Omschrijving
Verzendd atum besluit
Dossiernumme r
Prins Bernhardlaan 38
Invalidenparkeerplaats
10-08-2015
HZ_AIP-15-01002
Loek Verstrijdenstraat 4
Invalidenparkeerplaats
10-08-2015
HZ_AIP-15-01023
Bezwaar
Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:
 • -
  de datum
 • -
  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • -
  de reden waarom u bezwaar maakt.
 • -
  uw naam, (e-mail)adres en handtekening
Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.
Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.
VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen beroep kan worden ingesteld
Omgevingsvergunning
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)
Locatie
Omschrijving
Activiteit
Verzendd atum besluit
Dossiernummer
Sint-Oedenrodese-weg 62
Wijziging/uitbreiding van het brandveilig gebruikt t.b.v. kinder-opvang
Brandveilig gebruik
12-08-2015
WV-14-01462
Beroep
Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een beroepschrift moet de volgende informatie staan:
 • -
  de datum
 • -
  een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat
 • -
  de reden waarom u in beroep gaat
 • -
  uw naam, (e-mail)adres en handtekening
Het beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Oost Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit waar u het niet mee eens bent stuurt u als bijlage mee. U kunt een beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een beroepschrift betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.
Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw beroepschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.
VERLENGING BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 3.9, lid 2)
Voor de hieronder genoemde aanvragen hebben wij de besluitvorming met zes weken uitgesteld.
Locatie
Omschrijving
Activiteit
Uiterste besluitdatum
Dossiernummer
Zandstraat ong.
Bouw horeca-unit
Bouwen
30-09-2015
WV-15-00692
INGEKOMEN MELDINGEN
Voor de hieronder genoemde locaties hebben wij meldingen ontvangen. Een melding wordt ingediend bij nieuwvestiging, bij wijziging of als ten onrechte niet eerder een melding werd ingediend.
Milieumelding
(Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 1.10)
Locatie
Omschrijving
Datum ontvangst
Dossiernumme r
Hallenweg 24
Oprichten bedrijf
12-08-2015
HZ_M840-15-01074
Tegen deze melding(en) kunt u geen bezwaar maken.
Sloopmelding
(Bouwbesluit 2012, artikel 1.26)
Locatie
Omschrijving
Datum ontvangst
Dossiernumme r
Parallelweg 12
Verwijderen asbest golfplaten
10-08-2015
HZ_SMLD-15-01066
Tegen deze melding(en) kunt u geen bezwaar maken.