Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van Leges Vlissingen 2015.
 
Het college van burgemeester en wethouders
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
 
BESLUIT:
 
Vast te stellen de
 
Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van Leges Vlissingen 2015.
 
Artikel A. Toevoeging artikel tarieventabel van de leges verordening
 
1.1.2.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie in “De Boeg” van het gemeentehuis te Vlissingen op werkdagen bedraagt100,00
 
Artikel B. Inwerkingtreding.
 
1. De gewijzigde tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
2. De datum van ingang van heffing is 17 juli 2015.
 
 
vastgesteld bij collegebesluit van 17 juli 2015
 
 
De secretaris, De burgemeester
 
mr. drs. ing. M. van Vliet, A.M. Demmers-van der Geest
  •  
  •  
 
 
Naar boven