Verordening tot eerste wijziging van de verordening parkeerbelasting buitengebied Vlissingen 2015.
 
De raad van de gemeente Vlissingen;
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
 
gelet op de artikelen 217, 219, 225, 234 en 235 van de Gemeentewet;
 
BESLUIT:
 
Vast te stellen de
 
Verordening tot eerste wijziging van de verordening parkeerbelasting buitengebied Vlissingen 2015.
 
Artikel A Incidenteel parkeren
De bepaling in artikel I eerste lid Incidenteel parkeren behorende bij de verordening parkeerbelasting buitengebied Vlissingen 2015 wordt gewijzigd en luidt na de wijziging als volgt:
1. Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van deze verordening bedraagt op de plaats aangeduid als: parkeerterrein Burgemeester van Woelderenlaan bij Vlissingen € 1,10 per uur (van 09.00 uur tot 19.00 uur) of een gedeelte hiervan, met een maximum van € 6,00 per dag.
 
Artikel B Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. De datum van ingang van heffing is 1 augustus 2015. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Vlissingen d.d. 16 juli 2015.  
 
De griffier, De voorzitter,
Mr. F. Vermeulen A.M. Demmers – van der Geest

Naar boven