BELEIDSREGEL LEERLINGENVERVOER HELMOND 2015
 
Burgemeester en wethouders van Helmond
Collegevoorstel 732688,
 
Besluit:
 • 1.
  vast te stellen de Beleidsregel Leerlingenvervoer Helmond 2015
 • 2.
  in te trekken de Beleidsregel Leerlingenvervoer Helmond 2013
   
Beschrijving onderwerp
In de Verordening leerlingenvervoer Helmond 2015 is het schoolvervoer van leerlingen geregeld. Ter uitvoering van deze verordening zijn in 2013 beleidsregels vastgesteld. Het is wenselijk deze beleidsregels te actualiseren en vast te stellen. In de beleidsregels is onder andere beschreven hoe de reistijd en reisafstand bepaald wordt en welke aanvullende medische rapportages bij de aanvraag opgestuurd moeten worden.
 
Juridisch kader
Verordening leerlingenvervoer Helmond 2015 (verder ‘verordening’).
 
Beleidscriteria
1. Uitgangspunten
Bij de uitvoering van de verordening hanteren we de volgende uitgangspunten.
De verantwoordelijkheid voor het naar school brengen en na schooltijd weer ophalen van kinderen is de primaire verantwoordelijkheid van de ouder(s) of verzorger(s). Het leerlingenvervoer is niet bedoeld om ouders te ontlasten van hun verantwoordelijkheid voor een goede schoolgang van hun kinderen.
Het leerlingenvervoer is bekostiging ofwel een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer tussen huisadres en school. Doel van deze bekostiging is voorkomen dat de afstand tot de school en/of de eventuele handicap van een kind voor ouders of verzorgers een te grote drempel vormt om het kind naar school te laten gaan.
De vorm van bekostiging van leerlingenvervoer sluit zoveel mogelijk aan op de individuele mogelijkheden en eventuele handicap van de leerling.
 
2. De aanvraag
Na ontvangst van de aanvraag wordt gecontroleerd of de aanvraag volledig is ingevuld en of de bijbehorende verklaringen (o.a. medische rapporten en/of verklaringen) bijgevoegd zijn.
Bij ontbreken van gegevens wordt aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag de complementeren. Er wordt een hersteltermijn verleend (zie artikel 4:5 lid 1 sub c van de Algemene wet bestuursrecht, verder ‘Awb’). In de brief, waarbij de hersteltermijn wordt gegeven, wordt duidelijk vermeldt welke informatie vóór welke datum van belanghebbende wordt verwacht. Daarnaast wordt gewezen op de gevolgen die het niet op tijd inleveren van de gevraagde stukken heeft. Bovendien wordt aangegeven dat het aanleveren van gegevens door de aanvrager zelf, zorgt voor een snellere afhandeling van de aanvraag.
De duur van de hersteltermijn wordt afgestemd op de aard en omvang van de nog te verstrekken gegevens en bescheiden. Gaat het om het invullen van een formulier of het overleggen van gegevens waarover de aanvrager gemakkelijk kan beschikken dan verlenen wij een hersteltermijn van 10 werkdagen.
 
Toekenning van een vergoeding
Het leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig en niet onder begeleiding van ouders/verzorgers van huis naar een van de volgende scholen kunnen reizen:
 • -
  Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer reizen? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als de school van het speciaal onderwijs of de speciale school voor primair onderwijs verder dan 6 kilometer van uw woning ligt.
 • -
  Ligt de dichtstbijzijnde gewone basisschool (met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting) op meer dan 6 kilometer afstand van uw woning? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat.
 • -
  Indien begeleiding noodzakelijk is, worden tevens de kosten van een begeleider vergoed. Indien een leerling jonger dan 11 jaar is wordt begeleiding altijd noodzakelijk geacht. (artikel 11, 17)
 • -
  Voortgezet (speciaal) onderwijs (alleen als uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft waardoor het niet zelf met het openbaar vervoer naar school kan).
 • -
  Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer reizen? Uw kind heeft dan recht op aangepast vervoer.
   
Uitbetaling van vergoedingen
Uitbetaling van de vervoerskosten vindt plaats in 10 maandelijkse termijnen (september tot en met juni). De betalingen vinden plaats tussen de 15e en 21e van de betreffende maand.
3. Berekening van de afstand en vergoeding
Het college gaat bij de vergoeding uit van de goedkoopste en geschiktste mogelijkheid van vervoer. Vervoer dat op grond van de Verordening wordt bekostigd, dient naar objectieve maatschaven gerekend zowel adequaat te zijn voor de leerling als de meest goedkope voorziening voor de gemeente.
De kortste route van huis naar school wordt berekend met de routeplanner op www.routenet.nl. Uitgangspunt is de kortste route voor de bepaling van de vergoeding bij vervoer per fiets of openbaar vervoer. Als de afstand tussen de woning en (speciaal) basisonderwijs of speciaal onderwijs korter is dan zes kilometer, wordt voor de berekening van de afstand van huis naar school de optie “kortste fietsroute” aangehouden.
 
4. Fietsvergoeding
Indien een leerling in aanmerking komt voor een fietsvergoeding, dan wordt de fietsvergoeding als volgt berekend:
fietsvergoeding = 40 weken X 5 schooldagen X (2 X afstand_naar_school) X € 0,09
Bij een fietsvergoeding voor de leerling èn diens begeleider wordt fietsvergoeding zo berekend:
fietsvergoeding = 40 weken X 5 schooldagen X 6 X afstand_naar_school) X € 0,09
Voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt gebruik gemaakt van de Reisregeling Binnenland. De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt € 0,09 per kilometer.
 
5. Berekening van de vergoeding per auto/eigen vervoer
Als er aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten geldt voor alle vormen van bekostiging dat het college ouders/verzorgers op aanvraag kan toestaan om een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren (artikel 13, 19 verordening). Daarbij is het uitgangspunt dat de kosten van het eigen vervoer lager of gelijk is aan de kosten van het vervoer waar men volgens de verordening recht op heeft. (De kosten van eigen vervoer mogen in ieder geval niet hoger zijn)
De vergoeding is afgeleid van de Reisregeling Binnenland. Het genoemde bedrag wordt uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt. Zowel de heen- als de terugreis worden tweemaal vergoed. Hiervoor wordt € 0,19 per kilometer gehanteerd.
De vergoeding voor het eigen vervoer per auto wordt als volgt berekend:
aantal autokilometers = 40 weken X 5 schooldagen X 4x afstand_naar_school)
 
6. Vaststellen kosten openbaar vervoer
De kosten van de reis met het openbaar vervoer worden berekend met de site: www.ov9292.nl . Het op basis van deze site vastgestelde bedrag ( op ingangsdatum vervoer), geldt gedurende het schooljaar waarvoor het leerlingenvervoer is toegekend.
 
Vergoeding openbaar vervoer (met begeleiding)
De leerling en - indien van toepassing - de begeleider krijgen eenmalig de kosten vergoed van een persoonlijke OV-chipkaart. Met die kaart kunnen zij gebruik maken van kortingsmogelijkheden waarop zij aanspraak kunnen maken. Het college gaat er bij het bepalen van de vergoeding vanuit dat de leerling en een eventuele begeleider ook daadwerkelijk gebruik maken van voor hen mogelijke kortingen.
Bepaalde doelgroepen kunnen bij de NS kosteloos een begeleiderskaart aanvragen. Het college kan de ouders verplichten om deze kaart voor de leerling aan te vragen in plaats van het toekennen van een vergoeding voor begeleiding. Indien aan de leerling de NS begeleiderkaart niet wordt verstrekt, dient de verklaring van de NS waaruit dit blijkt, aan het college te worden verstrekt. Indien de NS de begeleiderskaart niet verstrekt en de leerling op basis van de verordening leerlingenvervoer aanspraak kan maken op vergoeding van de kosten van een begeleider in het openbaar vervoer, zal het college deze vergoeding toekennen.
 
Vaststellen van de reistijd
Voor de enkele reistijd wordt uitgegaan van maximaal 1,5 uur. Dit is inclusief het traject van huis naar de bushalte/treinstation, wachttijden (i.v.m. bijvoorbeeld overstappen) en de looptijd van de bushalte naar school. Voor de berekening wordt uitgegaan van de reistijd voor het kind.
Het vaststellen van de reistijd per openbaar vervoer vindt plaats op basis van de beschikbaar gestelde informatie via 0900-9292, www.9292ov.nl. Voor het vaststellen van de reistijd per aangepast vervoer, wordt de vervoerder geraadpleegd.
 
7. Handicap
Wanneer wordt aangegeven dat een leerling gebruik moet maken van aangepast vervoer op grond van een handicap, moeten ter onderbouwing medische rapportages van een specialist, psycholoog of andere deskundige worden meegestuurd. Voor de noodzaak voor begeleiding of aangepast vervoer wordt een onafhankelijk medische adviseur gevraagd welke vorm van leerlingenvervoer voor de leerling passend is. Dit advies is leidend bij de toekenning van een vervoersvoorziening. Dit onderzoek richt zich op de mate van zelfstandigheid van de leerling. Om in aanmerking te komen voor het aangepaste vervoer dienen betrokkenen medewerking te verlenen aan dit onderzoek. De kosten van dit advies zijn voor rekening van de gemeente.
Tijdelijke handicap
De handicap dient structureel te zijn. Een tijdelijke handicap tot drie maanden levert geen aanspraak op leerlingenvervoer op. Duurt de tijdelijke handicap langer dan drie maanden, dan kan aanspraak bestaan op leerlingenvervoer gedurende de periode van herstel/revalidatie.
 
8. Onmogelijkheid van begeleiding
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het begeleiden, of laten begeleiden van hun kind in het openbaarvervoer/vervoer per fiets. Alleen als “genoegzaam” wordt aangetoond, dat begeleiding niet mogelijk is of tot onredelijke tijdsinvestering zou leiden, kan dit leiden tot een indicatie voor aangepast vervoer. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van “onmogelijkheid van begeleiding dan wel ernstige benadeling van het gezin” worden onderstaande criteria gehanteerd:
 • 1.
  Begeleiding is niet mogelijk vanwege medische redenen. Een twee-ouder gezin met meerdere kinderen waarvan bij een van de ouders sprake is van ernstige medische omstandigheden dat het vervoer van de kinderen in de praktijk op de schouders van de andere ouder terecht komt, wordt de situatie vergelijkbaar met een alleenstaande ouder met zorg voor meerdere kinderen. Om vast stellen of er sprake is van dergelijke medische omstandigheden wordt altijd medisch advies ingewonnen. Hiervoor dient bij de aanvraag een verklaring te worden ingevuld en ondertekend en/of dienen medische verklaringen/rapportages te zijn bijgevoegd.
 • 2.
  Begeleiding is niet mogelijk omdat sprake is van een alleenstaande ouder. Als een ouder met zorg voor meerdere kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen tegelijk naar verschillende scholen moet brengen, kan het kind dat recht op leerlingenvervoer heeft in aanmerking komen voor een andere wijze van vervoer dan waarop in eerste instantie recht bestaat. Er moet dan wel sprake zijn van een alleenstaande/alleenwonende ouder met scholings- of arbeidsverplichtingen op de vervoersmomenten van de leerling. De achterliggende gedachte is dat de ouder er met het naar school brengen van de kinderen er alleen voor staat. Bij inwonende partners/volwassenen is het uitgangspunt dat een partner deze verantwoordelijkheid deelt. Controle vindt plaats via de BRP.
 • 3.
  Begeleiding is niet mogelijk omdat de reistijd meer dan 60 minuten per rit van huis naar school is. Als de begeleiding noodzakelijk is vanwege de handicap van de leerling of vanwege de leeftijd van de leerling in het Speciaal Onderwijs die naar een school buiten Helmond gaat, mag het begeleiden van een leerling een ouder maximaal 60 minuten per rit zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de enkele afstand van huis naar school met de wijze van vervoer waarop recht bestaat. Duurt de totale reistijd voor de ouder langer dan 60 minuten per rit, dan kan het kind in aanmerking komen voor een andere wijze van vervoer.
 
9. Tijden vervoer
Vervoer vindt plaats op de schooltijden, zoals deze staan vermeld in de schoolgids van de betreffende school, tenzij de structurele handicap van de leerling deze tijden onmogelijk maakt. Het streven is om leerlingen zo veel mogelijk met de reguliere ritten mee te laten rijden. Ook het weekend/vakantievervoer vindt plaats aansluitend aan de schooltijden van de leerling.
 
Stage vervoer
Stage vormt een onderdeel van het onderwijsprogramma en dient de dichtstbijzijnde stage mogelijkheid te zijn. Het kan noodzakelijk zijn om de werktijden aan de schooltijden aan te passen. Er wordt geen vervoersvergoeding toegekend indien er niet ook recht bestaat op vervoersvergoeding naar school. Voor de stageplaats geldt hetzelfde afstandscriterium als voor de school en er vindt geen vergoeding plaats als de stageplaats binnen de afstandsgrens is. Aangepast vervoer naar stageadressen vindt niet plaats tijdens het weekend en gedurende schoolvakanties.
 
10. Woning
Onder woning wordt verstaan: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft.
 
Co-ouderschap
De beide ouders moeten afzonderlijk een aanvraag indienen Wanneer een leerling twee vaste verblijfadressen heeft vanwege gescheiden ouders met co-ouderschap, moeten beide ouders afzonderlijk een aanvraag indienen voor de dagen dat het kind tijdens weekdagen bij hen verblijft. Beide aanvragen worden getoetst aan de verordening.
 
Naschoolse opvang: vervoer naar een opvangadres (tweede adres) na schooltijd, anders dan het woonadres
Leerlingenvervoer is uitsluitend bedoeld voor vervoer van woonadres naar school en vice versa. De vervoerder is bereid om leerlingen, in plaats van op het woonadres, af te zetten bij een tweede adres mits het tweede adres ongeveer op de route tussen de woning en de school ligt die gepland is voor het kind voor het vervoer van school naar woonadres. De afspraken over vervoer naar een tweede adres, met een structureel karakter, dienen ouders/verzorgers rechtstreeks met de vervoerder te maken. De extra kosten voor de extra kilometers naar het tweede adres, zijn voor rekening van de ouders en de rekening wordt door de vervoerder rechtstreeks naar de ouders gestuurd. De gemeente Helmond is niet verantwoordelijk voor dit vervoer of de gemaakte afspraken. De gemeente heeft met de vervoerder de afspraak dat het vervoer naar het tweede adres geen verlenging van de reistijd voor de andere leerlingen geeft.
 
Vervoer naar crisisopvang/pleeggezinnen
Indien een leerling uit de gemeente Helmond de woning tijdelijk verlaat in verband met een crisissituatie zal de gemeente, voor zover de leerling reeds bekend is het leerlingenvervoer, op verzoek van de nieuwe tijdelijke gemeente het vervoer van deze leerling voor de periode van maximaal 6 weken blijven vergoeden naar de oorspronkelijke school.
Indien er voorafgaande aan de tijdelijke plaatsing nog geen recht op bekostiging van het leerlingenvervoer bestond, dient de hoofdregel te worden toegepast, namelijk dat in de gemeente waarin de leerling feitelijk verblijft het leerlingenvervoer wordt aangevraagd. Toetsing vindt dan plaats volgens de verordening.
In sommige gevallen wordt de crisisopvang met 6 weken verlengd. In die gevallen is de gemeente van de feitelijke verblijfplaats verantwoordelijk. In deze periode moet duidelijk worden wat het perspectief voor het vervolg is. Indien duidelijk is dat een jongere in de gemeente Helmond woonachtig blijft is het noodzakelijk te onderzoeken of er sprake is van de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Indien dit niet het geval is moet onderzocht worden of plaatsing op de dichtstbijzijnde toegankelijke school mogelijk is. Hierbij moet toetsing plaats vinden volgens de verordening.
 
Overdragen leerling naar ouder/verzorger
Een volwassene dient op het verblijfadres aanwezig te zijn om de leerling op te vangen. De chauffeur moet de leerling aan de volwassene kunnen overdragen bij de taxi(bus). Het college draagt geen verantwoordelijkheid vanaf het moment dat de leerling de taxi(bus) heeft verlaten. Leerlingenvervoer is uitsluitend bedoeld voor vervoer tussen school en verblijfadres.
 
11. Drempelbedrag / eigen bijdrage
Wettelijk is bepaald dat de gemeente ouders/verzorgers van leerlingen die een speciale school voor basisonderwijs of een basisschool op grond van richting bezoeken een drempelbijdrage in de vervoerskosten in rekening kan brengen. Bedoeld is ouders verantwoordelijk te laten zijn voor een bepaald deel (de werkelijke kosten) van het vervoer; de zogenaamde drempel. Bij het drempelbedrag is de ouderlijke bijdrage gekoppeld aan de door de gemeente vastgestelde kilometergrens. De doelgroep voor het drempelbedrag zijn ouders die een gezamenlijk inkomen van meer dan € 24.750,-- hebben. Gaat de leerling naar een school in Helmond dan wordt een drempelbedrag in rekening gebracht van € 313,- per leerling per schooljaar. Als de leerling naar basisonderwijs buiten Helmond gaat, dan wordt € 515,- per leerling per schooljaar in rekening gebracht. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 
12.Terugvorderingsbeleid (Artikel 6, vierde lid verordening)
Het college hanteert het uitgangspunt dat de ten onrechte ontvangen tegemoetkomingen voor leerlingenvervoer van de ouder kan worden teruggevorderd tenzij er sprake is van dringende redenen om van terugvordering af te zien het terug te vorderen bedrag bedraagt minder dan € 250,-- per schooljaar.
 
13. Beleid klachten in verband met agressief gedrag van leerlingen tijdens het aangepast vervoer
Bij klachten over agressief gedrag van leerlingen tijdens het aangepast vervoer volgen we de hieronder geformuleerde stappen:
 • 1.
  Na melding van de klacht bij de gemeente start de medewerker team Jeugd/Stadswinkel een onderzoek. In het kader van dat onderzoek spreekt een medewerker met de vervoerder, de chauffeur, de ouders/verzorgers en/of de school. Indien na het onderzoek blijkt dat sprake is van verwijtbaar gedrag van de leerling volgt een waarschuwingsbrief aan leerling en ouders/verzorgers.
 • 2.
  Bij een volgende klacht wordt stap 1 herhaald en volgt een 2e waarschuwingsbrief. In deze fase wordt gezorgd voor een extra zitplaats in de taxi om begeleiding van de leerling door de ouders mogelijk te maken. Hiervan wordt in de waarschuwingsbrief melding gemaakt. Als er een begeleider meegaat anders dan de ouder/verzorger en hier kosten aan zijn verbonden, zijn de kosten voor de ouder/verzorger.
 • 3.
  Bij een volgende klacht organiseert de gemeente een gesprek met ouders/verzorgers en/of school en/of vervoerder. Indien ouders/verzorgers hieraan niet willen meewerken, ofwel er gegronde redenen zijn om de leerling tijdelijk van vervoer uit te sluiten kan een uitsluiting van het vervoer per direct volgen, voor een periode van één volle schoolweek. Er volgt een 3e brief aan leerling/ouders/verzorgers met de sanctie van uitsluiting van het vervoer.
 • 4.
  Bij een volgende klacht volgt met een 4e brief totale uitsluiting van het vervoer tot het einde van het schooljaar. Indien de uitsluiting daardoor minder is dan 3 maanden (exclusief vakanties), loopt de uitsluiting door tot in het nieuwe schooljaar. De beschikking tot bekostiging van het vervoer wordt ingetrokken. Indien ouders na schorsing opnieuw gebruik willen maken van het leerlingenvervoer dan moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.
 • 5.
  Van de hiervoor genoemde stappen wordt in gevallen van excessief gedrag afgeweken.
 •  
 • 14.
  Hardheidsclausule (artikel 23 verordening)
Het college kan de bepalingen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing, gelet op het belang van het vervoer naar onderwijs leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
De hardheidsclausule wordt niet toegepast als er alleen sprake is van de omstandigheid dat ouders/verzorgers wegens werkzaamheden of andere bezigheden de leerling niet naar school kunnen brengen.
De hardheidsclausule kan worden toegepast voor situaties die niet in de verordening geregeld zijn en die tot kennelijk onbillijke gevolgen zouden leiden. Alsdan kan er met een beroep op deze bepaling alsnog bekostiging van leerlingenvervoer worden verstrekt. Ter voorkoming van – ongewenste – precedentenwerking dient de toepassing van de hardheidsclausule te worden onderbouwd met argumenten die betrekking hebben op de specifieke, concrete situatie van ouders van een leerling, met andere woorden het gaat om echt uitzonderlijke situaties.
 
15. Overgangsbepalingen
Overgangsregeling inzake meerjarenbeschikkingen
In de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 zijn ten vermindering van de administratieve lasten van ouders/verzorgers ten aanzien van veel leerlingen - leerlingen die een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs bezoeken - meerjarenbeschikkingen afgegeven die van kracht blijven tot er zich wijzigingen in de omstandigheden voordoen. Wij gaan hier als volgt mee om.
Indien er sprake is van een nieuwe school is dit van invloed op de verstrekte bekostiging: de aanspraak vervalt, de meerjarenbeschikking wordt ingetrokken. Een nieuwe aanvraag wordt opnieuw beoordeeld.
Als door verhuizing de afstand van de woning naar school minder dan 2 kilometer geworden is dan vervalt het recht op leerlingenvervoer; de meerjarenbeschikking wordt ingetrokken. Blijft de afstand tussen de 2 en 6 kilometer dan is de wijziging is niet van invloed op de verstrekte bekostiging: de meerjarenbeschikking loopt door.
Bij een verhuizing van een woning op afstand van meer dan 6 kilometer naar de school naar een woning op afstand tussen de 2 en 6 kilometer naar de school: de wijziging is van invloed op de verstrekte bekostiging, de aanspraak op vergoeding vervalt, de meerjarenbeschikking wordt ingetrokken. Een nieuwe aanvraag wordt opnieuw beoordeeld.
 
Overgangsregeling inzake VSO leerlingen
Als gevolg van de wetswijziging Passend Onderwijs worden leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor het leerlingenvervoer gelijkgesteld aan leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs. Een vervoersvoorziening is alleen mogelijk als de leerling, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding- van openbaar vervoer gebruik te maken.
Voor de meeste leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs die gebruik maken van het leerlingenvervoer verandert er door de wetswijziging niets omdat zij door zijn/haar handicap niet in staat zijn om zelfstandig van de woning naar school en vice versa te reizen.
Voor ouders en leerlingen die wel in staat zijn om zelfstandig naar school te reizen blijven voor leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs, die voor het schooljaar 2014-2015 op grond van de Verordening Leerlingenvervoer 2011 recht hadden op een vervoersvoorziening, de bepalingen van de Verordening Leerlingenvervoer 2011 van kracht tot er zich een wijziging in de omstandigheden voordoet. Reden voor dit bovenwettelijk beleid is dat voor deze leerlingen mogelijk een bestaand recht vervalt en dat ouders voor onvoorziene financiële gevolgen komen te staan en om te voorkomen dat keuzes worden gemaakt die mogelijk ongewenste gevolgen hebben voor de schoolloopbaan van de leerling.
Leerlingen die nu in het Voortgezet Speciaal Onderwijs instromen krijgen op basis van de aangepaste wetgeving een passend onderwijsaanbod binnen het regionale samenwerkingsverband en leerlingen/ouders kunnen bij de schoolkeuze vanaf het eerste jaar mee laten wegen dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op een vervoersvoorziening.
 
16. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op de dag van bekendmaking.
 
Besloten in de vergadering van 30 juni 2015.
 
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
mevrouw P.J.M.G Blanksma-van den Heuvel
 
De secretaris,
mr. drs. A.P.M. ter Voert
 
Bekend gemaakt op:
31 juli 2015
De gemeentesecretaris,
mr. drs. A.P.M. ter Voert
Naar boven