Verordening tot vaststelling van de tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013
De raad van de gemeente Vlissingen;
gezien het voorstel van het college van 28 mei 2014;
gelet op artikel 149 van de gemeentewet;
besluit vast te stellen de volgende verordening tot tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013.
Artikel 1  
Artikel 5:26, als volgt te wijzigen:
eerste lid: Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar voor hemzelf of anderen kan ontstaan.
tweede lid: ongewijzigd
derde lid (toegevoegd): Onder zodanig gedragen dat gevaar voor hemzelf of anderen kan ontstaan wordt in ieder geval verstaan het zwemmen voorbij de met rode boeitjes gemarkeerde zwemmerszone vóór het Bad- en Nollestrand, het zwemmen nabij de vaargeul en het zwemmen rond het Nollehoofd vanaf het Nollestrand naar het badstrand of andersom.
vierde lid (toegevoegd): De burgemeester kan ten behoeve van een evenement of een georganiseerde groepzwemmers ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
 
 
Artikel 2  
Artikel 5:26a als volgt toe te voegen:
titel artikel: Aanwijzingen door (politie)ambtenaar of medewerkers van de strandwacht of Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
eerste lid: Op en in de gedeelten van respectievelijk het strand en de zee waar baden, zwemmen of sport en spel is toegestaan, zijn baders, zwemmers en beoefenaren van sport en spel verplicht aan de aanwijzingen, gegeven door een (politie)ambtenaar of een medewerker van de strandwacht of Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in het belang van hun en andermans veiligheid onmiddellijk gevolg te geven.
tweede lid: Op de gedeelten van het Nollehoofd die voor het publiek toegankelijk zijn, zijn daar aanwezige personen verplicht aan de aanwijzingen, gegeven door een (politie)ambtenaar of een medewerker van de strandwacht in het belang van de veiligheid, onmiddellijk gevolg te geven.
derde lid: Het is verboden het Nollehoofd te betreden, indien de burgemeester of een medewerker van de strandwacht dit in verband met de weersomstandigheden als gevaarlijk voor de veiligheid van personen heeft geoordeeld en kenbaar gemaakt.
 
Artikel 3  
De verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Vlissingen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 juni 2014.
De raad voornoemd,
, voorzitter
, griffier

Naar boven