Algemeen aanwijsbesluit APV 2014
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen en de burgemeester van de gemeente Harlingen, ieder voor zover zij bevoegd zijn,
 
overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de APV gemeente Harlingen nadere voorschriften dienen vast te stellen;
 
gelet op de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Harlingen;
 
gezien het voorstel d.d. 1 juli 2014
 
Besluit
 
vast te stellen het volgende ‘Algemeen aanwijsbesluit APV 2014’:
 
Artikel 1 (definities)
In dit besluit wordt verstaan onder:
 • a.
  bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;
 • b.
  woonwijken: wijken en straten waarin uitsluitend of in hoofdzaak gewoond wordt.
Artikel 2 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:6, eerste lid, is het verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op de volgende aangewezen openbare plaatsen:
 
[Gereserveerd]
Artikel 3 Straatartiest e.d.
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:9, eerste lid, is het verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op de volgende aangewezen openbare plaatsen:
 • woonwijken;
 • bij winkels.
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:9, tweede lid, beperkt de werking van het verbod zich tot:
 • een optreden langer dan een half uur, tenzij daarna minimaal 150 meter wordt opgeschoven ten opzichte van de vorige plaats van optreden.
Artikel 4 Vrij te stellen categorieën
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:10D wijst het college de volgende categorieën van voorwerpen aan waar het verbod om zonder voorafgaande vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (art. 2:10A) niet voor geldt:
 • bloempotten, bankjes e.d. mits deze maximaal 1 meter uit de gevel staan en de minimale ruimte op het trottoir 1.50 meter is.
Artikel 5 Plakken en kladden
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:42, vierde lid, zijn de volgende aanplakborden aangewezen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen:
 • buurtverenigingsbord Oosterstraat te Harlingen;
 • buurtverenigingsbord Midlumerlaan te Harlingen;
 • buurtverenigingsbord Harlingerstraatweg te Midlum;
 • buurtverenigingsbord Buorren te Wijnaldum;
 • buurtverenigingsbord Terp te Wijnaldum.
Artikel 6 Hinderlijk gebruik van drank en softdrugs
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, eerste lid, worden de volgende locaties aangewezen als gebieden waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:
 • bebouwde kommen.
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, tweede lid, worden de volgende locaties aangewezen als gebieden waar het verboden is op de weg softdrugs te gebruiken of openlijk voorhanden te hebben:
 • bebouwde kommen.
Artikel 7 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:52 is het verboden op de aangewezen uren en plaatsen met een fiets of bromfiets te bevinden op een aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein:
 
[Gereserveerd]
Artikel 8 Loslopende honden
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder b, is het voor de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op de volgende aangewezen plaatsen:
 
[Gereserveerd]
 
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, tweede lid, worden de volgende plaatsen aangewezen waar het verbod om als eigenaar of houder van een hond die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is (art. 2:57, eerste lid onder a) niet geldt:
 • Harlinger bos;
 • driehoek bij de Westerzeedijk;
 • strand (september tot en met april).
(Zie bijlage voor precieze locaties)
Artikel 9 Verontreiniging door honden of paarden
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:58, eerste lid onder c, is de eigenaar, houder of verzorger van een hond of paard, alsmede degene die een hond of paard onder zijn hoede heeft, verplicht ervoor te zorgen dat die hond of dat paard zich niet van uitwerpselen ontdoet op de volgende aangewezen gebieden:
 
[Gereserveerd]
 
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:58, tweede lid, zijn de volgende aangewezen plaatsen waar het verbod om als eigenaar, houder of verzorger van een hond of paard, alsmede degene die een hond of paard onder zijn hoede heeft, verplicht ervoor te zorgen dat die hond of dat paard zich niet van uitwerpselen ontdoet op de openbare weg (art. 2:58, eerste lid onder a) niet geldt:
 
[Gereserveerd]
Artikel 10 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:60, eerste lid, is het verboden op de volgende aangewezen plaatsen buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid daarbij aangeduide dieren:
 
[Gereserveerd]
Artikel 11 Duiven
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:63, eerste lid, zijn de rechthebbende op duiven verplicht ervoor te zorgen dat die duiven niet kunnen uitvliegen tussen 8.00 uur en 18.00 uur in het aangewezen tijdvak:
 
[Gereserveerd]
Artikel 12 Bedelarij
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:65 is het verboden op de volgende aangewezen gebieden te bedelen om geld of andere zaken:
 
[Gereserveerd]
Artikel 13 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73, eerste lid, is het verboden consumentenvuurwerk te bezigen in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overbelast op de volgende aangewezen plaatsen:
 • het gebied omrand door de Oosterparkweg, Johan van Oldenbarneveldstraat, Thorbeckestraat en Vierkantsdijk.
Artikel 14 Straatprostitutie
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:9, eerste lid onder a, is het verboden op de volgende aangewezen wegen of gebieden handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan wel aan te lokken:
 
[Gereserveerd]
 
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:9, eerst lid onder b, is het verboden op XXXX (vastgestelde tijden) handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten tot prostitutie te bewegen uit te nodigen dan wel aan te lokken.
 
[Gereserveerd]
Artikel 15 Sekswinkels
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:10 is het verboden als rechthebbende op een onroerende zaak daarin een sekswinkel te exploiteren in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving op de volgende aangewezen gebieden of delen van de gemeente:
 
[Gereserveerd]
Artikel 16 Aanwijzing gebieden of delen van de gemeente
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:11A mogen op de volgende gebieden of delen van de gemeente geen seksinrichtingen worden gevestigd:
 
[Gereserveerd]
Artikel 17 Straatvegen
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:7 is het verboden op de volgende aangewezen weggedeelte ten behoeve van de werkzaamheden van de gemeentelijke reinigingsdienst een voertuig te parkeren of enig ander voorwerp te laten staan gedurende een daarbij aangeduide tijdsperiode:
 
[Gereserveerd]
Artikel 18 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, eerste lid, is het verboden op de volgende aangewezen plaatsen buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer in de openlucht en buiten de weg gelegen in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming op opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid:
 
[Gereserveerd]
 
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, tweede lid, is het verboden een bepaald voorwerp of bepaalde stof op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben op de volgende aangewezen plaatsen:
 
[Gereserveerd]
Artikel 19 Aanwijzing kampeerplaatsen
Ter uitvoering van artikel 4:19, eerste lid, zijn de volgende plaatsen aangewezen waarop het verbod om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd (art. 4:18, eerste lid) niet geldt:
 
[Gereserveerd]
Artikel 20 Te koop aanbieden van voertuigen
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:3, eerste lid, is het verboden op de volgende aangewezen plaatsen een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen:
 
[Gereserveerd]
Artikel 21 Kampeermiddelen e.a.
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid onder a, is het verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op de volgende plaatsen waar dit naar oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente:
 • bebouwde kommen.
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid onder b, is het verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt op de volgende aangewezen plaatsen te parkeren waar dit naar oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente:
 
[Gereserveerd]
Artikel 22 Parkeren van grote voertuigen
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste lid, is het verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op de volgende plaatsen waar dit naar oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente:
 • bebouwde kommen met uitzondering van Oostpoort, Hermes, de Nieuwe Trekweg, Vormer en de Koningsweg.
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, tweede lid, is het verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op de volgende aangewezen plaatsen waar dit parkeren naar oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte:
 • bebouwde kommen met uitzondering van Oostpoort, Hermes, de Nieuwe Trekweg, Vormer en de Koningsweg.
Artikel 23 Overlast van fiets of bromfiets
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:12 eerste lid wijst het college de volgende plaatsen aan waar het verboden is om fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan:
 • gebied rond het treinstation Harlingen;
 • parkeervakken Voorstraat;
 • gebied rond het treinstation Harlingen Haven;
 • de Waddenpromenade.
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:12 tweede lid wijst het college de volgende plaatsen aan waar het verboden is om fietsen of bromfietsen langer dan vier weken te laten staan:
 • gebied rond het treinstation Harlingen;
 • parkeervakken Voorstraat;
 • gebied rond het treinstation Harlingen Haven;
 • de Waddenpromenade.
Artikel 24 Vrijheid van meningsuiting
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:16, tweede lid onder a en b, kan de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in het eerste lid beperkt worden door een verbod in te stellen op de volgende openbare plaatsen en tijden:
 
[Gereserveerd]
Artikel 25 Crossterreinen
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:32, tweede lid, zijn de volgende terreinen aangewezen waarvoor het verbod in het eerste lid niet van toepassing is:
 
[Gereserveerd]
Artikel 26 Beperkingverkeer in natuurgebieden
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:33, tweede lid, zijn de volgende aangewezen terreinen waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is:
 
[Gereserveerd]
Artikel 27 Inwerkingtreding
Dit aanwijsbesluit treedt in werking acht dagen na bekendmaking.
Bijlage
Gebied Harlinger bos
Gebied Zeedijk
Gebied strand
Naar boven