Aanpassen van het Besluit nadere regels Zorg voor Jeugd gemeente Hoorn 2015.
 
Zaaknummer: 1170212
 
Vaststellen tarieven Persoonsgebonden budget jeugd
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,
 • -
  gelezen het voorstel van Stadsontwikkeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving
gelet op:
 • -
  de Jeugdwet, de Verordening Zorg voor Jeugd gemeente Hoorn 2015 en het Besluit nadere regels Zorg voor Jeugd gemeente Hoorn 2015,
Besluit:
tot het aanpassen van het Besluit nadere regels Zorg voor Jeugd gemeente Hoorn 2015.
Artikel 1.
Artikel 18, lid 4 en 5 komen te vervallen.
Artikel 2.
Na artikel 18 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 18A. Pgb voor begeleiding en kortdurend verblijf.
 • 1.
  De hoogte van het pgb waarmee diensten worden ingekocht bij een persoon die niet als professionele zorgverlener wordt aangemerkt of een persoon uit het sociale netwerk van de cliënt bedraagt maximaal het op grond van de Wet langdurige zorg geldende pgb-tarief voor hulp van niet-professionele zorgverleners. Het bijbehorende uurtarief voor 2015 is maximaal € 20,00;
 • 2.
  De hoogte van het pgb waarmee begeleiding en kortdurend verblijf wordt ingekocht bij een professionele zorgverlener die werkzaam is voor een instelling, bedraagt niet meer dan 100% van het laagste tarief waarvoor de gemeente deze diensten heeft ingekocht.
De bijbehorende tarieven voor begeleiding en kortdurend verblijf zijn voor 2015:
Begeleiding Groep
 • a.
  Begeleiding Groep - Geestelijke GezondheidsZorg
  € 9,41 per uur
  b.
  Begeleiding Groep - Lichamelijke en /of Verstandelijk Gehandicapten
  € 36,18 per dagdeel
  c.
  Begeleiding Groep Plustarief - Lichamelijk en/of Verstandelijk
  € 64,18 per dagdeel
  d.
  Begeleiding Groep Somatiek - Lichamelijk en/of Verstandelijk Gehandicapten
  € 57,00 per dagdeel
Begeleiding individueel
 • e.
  Begeleiding individueel
  € 47,20 per uur
  f.
  Begeleiding Individueel plustarief - Geestelijke Gezondheidzorg
  € 78,15 per uur
  g.
  Begeliding Individueel plustarief - Lichamelijke en /of Verstandelijk Gehandicapten, aangeboren hersenletsel
  € 78,15 uur
   
Kortdurend verblijf
 • h.
  Kortdurend verblijf - Lichamelijk en/of Verstandelijk Gehandicapten
  € 24,60 per dag
  i.
  Kortdurend verblijf - Geestelijke GezondheidsZorg
  € 20,85 per dag
  j.
  Vervoer
  € 20,00 per retour
   
 • 3.
  Bij het vaststellen van de hoogte van het pgb wordt rekening gehouden met de wijze waarop en voor welk bedrag de cliënt in voorafgaande jaren in staat was vergelijkbare ondersteuning met een pgb zorg in te kopen;
 • 4.
  Bij het vaststellen van de hoogte van het pgb wordt rekening gehouden met de omstandigheid dat de professionele zorgverlener voor een instelling of als zelfstandige werkt;
 • 5.
  Het pgb voor begeleiding groep en kortdurend verblijf zijn inclusief de kosten van vervoer van en naar de locatie. Indien aanvrager permanent afhankelijk is van een rolstoel wordt het pg verhoogd met maximaal € 10 per rit;
 • 6.
  Het college onderzoekt of de aanvrager met het toe te kennen pgb redelijkerwijs in staat is de geïndiceerde begeleiding of kortdurend verblijf in te kopen. Wanneer het toe te kennen pgb budget onvoldoende blijkt, bestaat in lid 2 de mogelijkheid om het bedrag tot 100% laagste ZIN tarief te verhogen.
 •  
Artikel 18B. PGB voor behandeling
Een pgb voor behandeling wordt met inachtneming van artikel 17 uitsluitend verstrekt indien:
 • 1.
  Uit de richtlijnen van bijvoorbeeld het NJI, NIP/NVO, artsenfederatie KNMG, kenniscentrum KJP of IGZ inzake desbetreffende problematiek blijkt dat de begeleiding doeltreffend is en;
 • 2.
  de expertpool van 1.Hoorn acht dat de beoogde behandeling toereikend is.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.
 
Te bepalen dat dit besluit wordt bekend gemaakt door:
 • -
  opname in het Gemeenteblad.
   
De gemeentebladen kunnen worden geraadpleegd:
 • -
  onder “Openbare Bekendmakingen” op de website van de gemeente Hoorn;
 • -
  bij de leestafel in de centrale hal van het Stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn
 • -
  middels publicatie in “West-Friesland op Zondag”
Naar boven