Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening Energieleningen Amsterdam 2012 (2015, nr. 150/643)
 
Nummer 150/643
Publicatiedatum 10 juli 2015
Agendapunt 39
Datum besluit B&W 2 juni 2015
Onderwerp
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening Energieleningen Amsterdam 2012
De gemeenteraad van Amsterdam
Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 2 juni 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 643),
Besluit:
I.vast te stellen de
Verordening tot wijziging van de Verordening Energieleningen Amsterdam 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 juli 2012 (Gemeenteblad 2012, afd. 3A, nr. 111/516);
Artikel 1
Artikel 1, onder b, wordt gewijzigd en komt te luiden:
VVE: een Vereniging van Eigenaren in de zin van titel 9 van boek 5 Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2
Artikel 8, onder c, wordt gewijzigd en komt te luiden:
de kosten minder bedragen dan € 2.500,-.
Artikel 3
Artikel 8, onder f, vervalt.
Artikel 4
Artikel 8, onder g, wordt gewijzigd en komt te luiden:
Beschermd monument: een beschermd monument in de zin van artikel 1, onder d, van de Monumentenwet 1988.
Artikel 5
Artikel 9, eerste lid, wordt gewijzigd en komt te luiden:
1.Het college besluit tot toewijzing van een Energielening indien de aanvraag voldoet aan het bepaalde in deze verordening.
a) De toewijzing van een Energielening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn. Voor het aanvragen van de krediettoets maakt de aanvrager gebruik van een beschikbaar te stellen formulier.
b) Na een positieve krediettoets van SVn wordt de Energielening toegewezen.
Artikel 6
Artikel 18 wordt gewijzigd en komt te luiden:
 • 1.
  Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.
 • 2.
  Indien de aanvraag betrekking heeft op een beschermd monument, kan het college, ten behoeve van het monumentale karakter van het pand, afwijken van het bepaalde in bijlage 1;
  • II.
   te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de dag na die van bekendmaking in afdeling 3A van het Gemeenteblad waarin zij is geplaatst.
Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd
in zijn vergadering op 1 juli 2015.
De voorzitter
mr. E.E. van der Laan
De raadsgriffier
mr. M. Pe
Naar boven