Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2015, 67400Beschikkingen | afhandeling
Verleende vergunningen op grond van de Algemeen plaatselijke verordening Eemnes
door burgemeester en wethouders
 
  • 1.
    Het houden van een collecte ten behoeve van de Stichting Oranje Fonds in de periode van 16 mei tot en met 21 mei 2016, verzonden 15 juli 2015
 
Bezwaar:
 
Tegen de verleende vergunningen kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken na bekendmaking van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden bij burgemeester en wethouders, Postbus 71, 3755 BH Eemnes. De datum van bekendmaking is per besluit aangegeven. De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ te Eemnes. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, bereikbaar op telefoonnummer 14035.
 
Degene die een bezwaarschrift indient kan tevens een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht .
 
Informatie:
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving (telefoonnummer 14035).