Gemeenteblad van Groesbeek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroesbeekGemeenteblad 2015, 65751Verordeningen
Rectificatie Afstemmingsverordening (maatregelenverordening) Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Groesbeek 2015
Op 2 juli 2015 is in Gemeenteblad nr. 59560 deze verordening bekend gemaakt.
Artikel 8 is daarin onjuist vermeld (Wijziging in Artikel 8: Lid 2, onderdeel c is verplaatst naar lid 1, onderdeel b conform aangenomen amendement.)
 
De tekst van artikel 8 moet luiden als volgt:
Artikel 8. Gedragingen IOAW en IOAZ
Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 37 en 38 van de IOAW of de artikelen 37 en 38 van de IOAZ niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën:
 • 1.
  eerste categorie:
  • a)
   het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het UWV of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;
  • b)
   het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de IOAW of artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de IOAZ;
 • 2.
  tweede categorie:
  • a)
   het niet naar vermogen proberen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen;
  • b)
   het uit houding en gedrag ondubbelzinnig laten blijken de verplichtingen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAW of artikel 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAZ niet te willen nakomen, wat heeft geleid tot het intrekken van de ontheffing van de arbeidsplicht voor een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de IOAW of artikel 38, eerste lid, van de IOAZ;
 • 3.
  derde categorie:
  • a)
   het niet of in onvoldoende mate meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling;
  • b)
   het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid;
  • c)
   het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid;
  • d)
   het niet of onvoldoende gebruik maken van een door het college aangeboden voorziening gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAW en de artikelen 36, eerste lid, en 37, eerste lid, onderdeel e, van de IOAZ, voor zover dit heeft geleid tot het geen doorgang vinden of tot voortijdige beëindiging van die voorziening.