Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 65626Overige besluiten van algemene strekking
Ondermandaatbesluit administratief medewerker realisatie. Team Vergunningen. Parkeren. Cluster Dienstverlening
Het hoofd Dienstverlening, A.J.S. Daemen
Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II
(hierna: Mandaatbesluit);
 
Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan haar gemandateerde bevoegdheden;
BESLUIT:
Artikel 1. Ondermandaat
 • 1.
  De administratief medewerker realisatie heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden
  Parkeren
  • beslissen (toekennen, weigeren) op een aanvraag voor een vergunning of abonnement als bedoeld in de vigerende Parkeerverordening en het vigerende Besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen;
  • intrekken of wijzigen van een vergunning of abonnement als bedoeld in de vigerende Parkeerverordening en het vigerende Besluit uitgifte parkeervergunningen en parkeerabonnementen;
  • beslissen (toekennen, weigeren) op een aanvraag voor een ontheffing van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;
  • intrekken of wijzigen van een ontheffing van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;
  • op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) het buiten behandeling laten van een aanvraag voor een vergunning of abonnement als bedoeld in de vigerende Parkeerverordening;
  • op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) het buiten behandeling laten van een aanvraag voor een ontheffing van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990;
  • voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;
  tenzij bij wet anders is bepaald.
 • 2.
  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.
Artikel 2. Ondertekening
De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:
'Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen',
'namens dezen,'
gevolgd door de functienaamvan de(onder)gemandateerde,
de handtekening van deze (onder)gemandateerde,
en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.
Artikel 3. Verantwoording
De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:
 • Regulier overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris;
 • Ad hoc overleg tussen hoofd, teammanager en in artikel 1 genoemde functionaris
(bij spoedeisende zaken).
Artikel 4. Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking
 • 1.
  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en op internet.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.
 • 3.
  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het ondermandaat van 07-05-2015, ingetrokken.
 
Sittard-Geleen, ……-……- 2015

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen / de Burgemeester van Sittard-Geleen,

namens dezen / namens deze,

Hoofd Dienstverlening,

A.J.S. Daemen

Goedkeuring door de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur ex artikel 3 lid 2 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II.

Voor akkoord:

J.H.J. Höppener