Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 65567Overige besluiten van algemene strekking
Ondermandaatbesluit bevolkingscontroleur. Team KCC en Burgerzaken. Cluster Dienstverlening
Het hoofd Dienstverlening, A.J.S. Daemen
 
Gelet op het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II
(hierna: Mandaatbesluit);
 
Overwegende dat het doelmatig en doeltreffend is dat het hoofd van de Cluster Dienstverlening gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van de aan haar gemandateerde bevoegdheden;
BESLUIT:
Artikel 1. Ondermandaat
 • 1.
  De bevolkingscontroleur heeft mandaat ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende de volgende aangelegenheden
  • uitoefenen taken op basis van de:
   • Wet basisregistratie personen (BRP) (met uitzondering van artikel 2.60), alsmede op alle daarop gebaseerde lagere regelgeving (AMvB’s), uitvoeringsregelgeving en beleidsregels;
   • het in ontvangst nemen van reisdocumenten.
  • uitoefenen van bevoegdheden van het taakveld bevolkingscontrole krachtens de Wet basisregistratie personen (BRP) (art.2.19, 2.20, 2.21 met uitzondering van artikel 2:60);
  • voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding en uitvoering van te nemen respectievelijk genomen besluiten, alsmede de afdoening van overige correspondentie van eenvoudige en uitvoerende aard;
  tenzij bij wet anders is bepaald.
 • 2.
  Het hoofd kan ten aanzien van de uitoefening van het mandaat nadere richtlijnen geven.
Artikel 2. Ondertekening
De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:
‘Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen’, respectievelijk ‘De Burgemeester van Sittard-Geleen’,
‘namens deze,’
gevolgd door de functienaam van de(onder)gemandateerde,
de handtekening van deze (onder)gemandateerde,
en onder vermelding van naam van deze (onder)gemandateerde.
Artikel 3. Verantwoording
De ondergemandateerde functionaris legt (vooraf en/of achteraf) verantwoording af over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van verleende bevoegdheden op de navolgende wijze:
 • Regulier overleg tussen hoofd, teammanager, coördinator Backoffice Burgerzaken en in artikel 1 genoemde functionaris;
 • Ad hoc overleg tussen afdelingshoofd, teammanager, coördinator Backoffice Burgerzaken en in artikel 1 genoemde functionaris; (bij spoedeisende zaken)
Artikel 4. Afwezigheid/ontstentenis
In geval van afwezigheid of ontstentenis van de (onder)gemandateerde functionaris, wordt deze door de coördinator Backoffice Burgerzaken of teammanager vervangen.
Artikel 5. Bekendmaking, inwerkingtreding en intrekking
 • 1.
  Bekendmaking vindt plaats door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en op internet.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.
 • 3.
  Op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het ondermandaat van 21-02-2014, gepubliceerd op 05-03-2014, ingetrokken.
 
Sittard-Geleen, ……-……- 2015

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen / de Burgemeester van Sittard-Geleen,

namens dezen / namens deze,

Hoofd Dienstverlening,

A.J.S. Daemen

Goedkeuring door de Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur ex artikel 3 lid 2 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II.

Voor akkoord:

J.H.J. Höppener